Alkohol-jednorazowe

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych druk do pobrania zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
d) przedmiot działalności gospodarczej,
e) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

Opłaty:
Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń. ( na podst. art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

Nr rachunku Urzędu Gminy w Świdwinie:

Pomorski Bank Spółdzielczy

89 8581 0004 0016 0182 2000 0001Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku godz. 715-1515

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Etapy:
1. Złożenie wniosku.
2. Wydanie postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Wydanie zezwolenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Organizacyjny, pok. 45

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Świdwin w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Świdwin w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:
1. Na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych imprez przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych – mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia przez Wójta Gminy Świdwin po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wydawanej w formie postanowienia. Zezwolenia te wydawane są na okres do 2 dni.
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Podstawa prawna:
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.1231 z późn. zm.)
-
UCHWAŁA NR XXIII/198/2001 RADY GMINY W ŚWIDWINIE z dnia 23 października 2001 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Świdwin.

- UCHWAŁA Nr V/49/003 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia  25 lutego 2003 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
 
- UCHWAŁA Nr XXII/193/2001 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 20 września 2001 w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie tych napojów oraz w sprawie kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
 
- UCHWAŁA NR XXVI/197/2009 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży


Wytworzył:
Udostępnił:
Błaszczyk Marcin
(2003-06-23 09:27:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2010-04-28 08:45:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki