Sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza-text

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania
c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej
d) przedmiot działalności gospodarczej
e) adres punktu sprzedaży,
f) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
4. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
5. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnianie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
6. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim – w przypadku kontynuacji sprzedaży. Druk do pobrania
W zależności od potrzeb do pobrania następujące druki:
- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w gastronomii lub detalu
- Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych
- Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć

Opłaty:

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości:
1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych punkcie sprzedaży alkoholowych roku poprzednim. Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
1) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2) 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3) 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

(na podst. art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)
Jeżeli wartość sprzedaży, w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości podstawowej.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi:
1) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5% alkoholu do 18% alkoholu ( z wyjątkiem piwa)
3) 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18%
(na podst. art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

Nr rachunku Urzędu Gminy Świdwin:

Pomorski Bank Spółdzielczy

89 8581 0004 0016 0182 2000 0001Miejsce złożenia dokumentów :

Sekretariat Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku godz. 715-1515

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Etapy:
1. Złożenie wniosku.
2. Wydanie postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Wydanie zezwolenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Organizacyjny, pok. 45

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Świdwin w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Świdwin w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:
1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Świdwin po zasięgnięciu opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, wydawanej w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie.

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych nie krótszy niż 4 lata oraz dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć na okres do 2 lat.

4. Miejsce sprzedaży napojów alkoholowych nie może być usytuowane bliżej niż 30 m, licząc rzeczywistą drogę dojścia od wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do głównego wejścia do obiektów: kultu religijnego, cmentarzy, szkół, placówek wychowawczo-religijnych.

5. Sprzedaż napojów alkoholowych nie może odbywać się na terenie plaż i falochronów.

6. Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
a) posiadanie zezwolenia
b) wniesienie opłaty
c) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
d) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia, potwierdzającego dokonanie opłaty,
e) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży,
f) wykonanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
g) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
h) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,
i) przestrzeganie innych zasad i warunków określanych przepisami prawa

7. Zezwolenie cofa się w przypadku:
a) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a szczególności:

 • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • sprzedaży, podawania i spożywania napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych
 • sprzedaży, podawania napojów zawierających powyżej18% alkoholu w domach wypoczynkowych
  b) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad warunków sprzedaży napojów alkoholowych
  c) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
  d) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
  e) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży
  f) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
  g) orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,

  8. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu.

  9. Zezwolenie wygasa w przypadku:
  a) likwidacji punktu sprzedaży,
  b) upływu terminu ważności zezwolenia,
  c) zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży
  d) zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej
  e) niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania opłaty w odpowiedniej wysokości w wyznaczonym terminie.

  10. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub nie dokonania stosownej opłaty w określonych terminach, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

  11. Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.

  12. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w pkt. 9 może wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych. Termin określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

  13. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminy ważności zezwolenia na wyprzedaż

  14. Inne wymagania i warunki sprzedaży napojów alkoholowych zawarte są w uchwałach Rady Gminy Świdwin przywołanych w podstawie procedury.

  Podstawa prawna:
  - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. Zm.)
  UCHWAŁA NR XXIII/198/2001 RADY GMINY W ŚWIDWINIE z dnia 23 października 2001 roku w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Świdwin.

- UCHWAŁA Nr V/49/003 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

- UCHWAŁA Nr XXII/193/2001 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 20 września 2001 r w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż i podawanie tych napojów oraz w sprawie kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

- UCHWAŁA NR XXVI/197/2009 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Błaszczyk Marcin
(2003-06-23 09:35:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2010-04-28 08:31:15)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki