Kierownictwo urzędu - Burmistrz

 

Wójt
 
Stanowisko Wójta zajmuje  mgr Kazimierz Lechocki

Zadania Wójta
 
Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności poprzez:
 
1) Funkcjonalny podział zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu: Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy,
2) Określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk,
3) Stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie , preferowanie faktycznych kwalifikacji i kompetencji,
4) Organizację kontroli skuteczne egzekwowanie wniosków pokontrolnych,
5) Organizację prawidłowego i terminowego załatwienia spraw obywateli, w tym także skarg i wniosków,
6) Wydawanie zarządzeń i instrukcji wewnętrznych.
 
Ponadto Wójt:
 
1) Kieruje bieżącymi sprawami Urzędu,
2) Reprezentuje Gminę i Urząd na zewnątrz,
3) Wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w sprawach indywidualnych,
4) Dokonuje upoważnień Z-cy Wójta, Sekretarza Gminy i innych pracowników Urzędu do podejmowania w jego imieniu decyzji z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach.
 
Wójt ustala zasady i bezpośrednio nadzoruje prawidłowość załatwiania spraw:

1) Bezpieczeństwa i porządku publicznego,
2) Finansów i budżetu,
3) Zatrudniania i zwalniania pracowników,
4) Obrony cywilnej,
5) Oświaty, kultury i kultury fizycznej,
6) Pomocy prawnej,
7) Inwestycji gminnych,
8) Gospodarki nieruchomościami.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Błaszczyk Marcin
(2003-05-30 10:51:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2015-01-07 08:35:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki