Kierownictwo Urzędu - Z-ca Wójta

 

 

 

Zastępca Wójta

 

 

 

Funkcję Zastępcy Wójta sprawuje Tomasz WASZCZYK

1. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań Gminy w zakresie:
    a) funkcjonowania oświaty
    b) kultury i sportu
    c) ochrony zdrowia
2. Nadzorowanie imprez sportowo-rekreacyjnych (np. festyny, dożynki).
3. Zastępstwo Wójta w czasie jego nieobecności:
    a) w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy
    b) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków
    c) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym.
4. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatem:
    a) rolnym i ochrony środowiska
    b) oświaty, kultury, zdrowia i sportu
5. Koordynowanie działań wynikających z kontroli zarządczej i prowadzenie dokumentacji.
6. Przejęcie zadań i kompetencji Wójta w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji spowodowanej okolicznościami wymienionymi w art. 28 ust. ł ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
7. Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności Pana Tadeusza Wachowiec - podinspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
8. Wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Błaszczyk Marcin
(2003-05-30 10:16:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2019-03-31 10:47:55)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki