Zakres dzialania referatu ogólno-organizacyjnego

Do zadań Referatu Ogólno-Organizacyjnego należy w szczególności:
1) prowadzenie zbiorów przepisów prawnych powszechnie obowiązujących oraz przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu obywateli,
2) prowadzenie rejestru skarg, wniosków oraz petycji,
3) zaopatrywanie Urzędu w niezbędne pieczęcie i pieczątki, tablice urzędowe oraz prowadzenie ich ewidencji,
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem w Urzędzie Instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt,
5) wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, samorządu terytorialnego, sołtysów i referendum stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów i ustaleń,
6) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wyborów ławników do sądów powszechnych,
7) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie ewidencji,
8) prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz wyjść służbowych i prywatnych,
9) prowadzenie ewidencji spraw urlopowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek,
10) prowadzenie ewidencji absencji chorobowych pracowników Urzędu i Kierowników jednostek,
11) prowadzenie archiwum zakładowego,
12) zaopatrzenie materiałowe,
13) prowadzenie spraw kadrowych,
14) zapewnienie należytej informacji wizualnej,
15) prenumerata czasopism i druków urzędowych,
16) prowadzenie ewidencji ludności oraz związanej z tym dokumentacji,
17) prowadzenie postępowania w sprawie zameldowania lub wymeldowania decyzją administracyjną,
18) udzielanie informacji adresowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
19) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
20) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na zbiórki publiczne,
21) przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach publicznych,
22) prowadzenie stałego rejestru wyborców,
23) sporządzanie spisu wyborców,
24) przygotowanie i przeprowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową,
25) prowadzenie wykazu obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
26) prowadzenie ewidencji pól biwakowych,
27) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej w formie dokumentu elektronicznego oraz obsługa systemu ST CEIDZ,
28) wydawanie zezwoleń na sprzeda ż alkoholu oraz wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych na zaległości w zakresie opłat za sprzedaż napojów alkoholowych,
29) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Rady i jej Komisji. w szczególności w zakresie:
a) organizacyjnego przygotowania sesji Rady i posiedzeń Komisji,
b) opracowywanie materiałów z obrad sesji Rady i posiedzeń Komisji,
c) przekazywanie do wiadomości i wykonania właściwym jednostkom organizacyjnym i osobom uchwał, zaleceń i wniosków podjętych na sesjach przez Radę Gminy oraz na posiedzeniach Komisji,
d) prowadzenie rejestru uchwał Rady,
e) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji kierowanych do Rady, Gminy i czuwanie nad ich terminowym rozpatrywaniem,
30) przekazywanie radnym materiałów będących przedmiotem obrad sesji lub posiedzeń Komisji,
31) przekazywanie uchwał Rady Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz uchwał wymagających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,
32) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej przewodniczącego Rady i jego Zastępcy,
33) utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego oraz sieci komputerowej,
34) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych, stosowanych w Urzędzie,
35) nadzór nad wdrażaniem nowych programów komputerowych,
36) podstawowa konserwacja sprzętu komputerowego,
37) koordynowanie przedsięwzięć informatycznych,
38) prowadzenie spraw dotyczących legalności stosowanego w Urzędzie oprogramowania,
39) prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych,
40) prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Urzędu,
41) sporządzanie zbiorczej informacji o petycjach kierowanych do Rady,
42) prowadzenie zbiorczego, rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową,
43) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zadań gminy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
44) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o wykonywaniu kary ograniczenia wolności

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Osial Marek
(2007-06-11 11:31:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2017-12-19 09:12:18)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki