Zakres dzialania referatu finansowego

Do referatu finansowego należą następujące sprawy:

1)    opracowywanie projektu budżetu oraz sprawozdań z realizacji budżetu,
2)    opracowywanie projektów uchwał i projektów zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie i w sprawie układu wykonawczego budżetu,
3)    opracowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych ,
4)    wymiarów i poborów podatków i opłat lokalnych ,
5)    prowadzenie postępowania oraz opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach umorzeń i odroczeń zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych,
6)    prowadzenie rachunkowości:
a)    budżetowej Gminy i Urzędu,
b)    podatków i opłat,
c)    inwestycji,
d)    zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
e)    gminnego funduszu ochrony  środowiska i gospodarki wodnej
7)    prowadzenie ewidencji majątku Gminy oraz rozliczenie inwentaryzacji,
8)    naliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz dokonywanie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne itp.
9)    regulowanie zobowiązań gminy ,
10)    prowadzenie egzekucji administracyjnej i sądowej należności Gminy,
11)    obsługa kasy fiskalnej,
12)    prowadzenie ewidencji podatku VAT oraz rozliczeń z tego tytułu z Urzędem Skarbowym ,
13)    nadzór nad działalnością finansową podporządkowanych jednostek budżetowych,
14)    przekazywanie dotacji jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom oraz nadzór nad ich wykorzystaniem,
15)    wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym.
Wytworzył:
Udostępnił:
Osial Marek
(2007-06-11 11:36:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2007-06-11 11:39:21)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki