☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świdwin
herb gminy

Piątek 12.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta Gminy Świdwin 2008


ZARZĄDZENIE Nr SG/51/08    WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 3 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.


ZARZĄDZENIE Nr  SG/50/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 24 października 2008r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego przysługującego pracownikom Urzędu Gminy w Świdwinie.


ZARZĄDZENIE NR SG/49/08 Wójta Gminy Świdwin z dnia 23 października 2008r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.


Zarządzenie Nr 46/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 26 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej.


ZARZĄDZENIE Nr 44/2008    WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 10 września 2008r. zmieniające w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Świdwinie.


ZARZĄDZENIE NR 43/2008 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 01 września 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Klępczewie.

 

ZARZĄDZENIE NR 42/A/2008 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008

 

ZARZĄDZENIE NR 42/2008 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008r.


Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania w tych sprawach decyzji.


ZARZĄDZENIE  NR  41/A/2008 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z  18 sierpnia 2008r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

 

ZARZĄDZENIE NR 40/2008 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy na rok 2008

 

Zarządzenie Nr 39/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 17 lipca 2008 roku w spraw ie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008


Zarządzenie Nr  38/2008 Wójta Gminy  Świdwin z dn. 16 lipca 2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Integracji Społecznej.


ZARZĄDZENIE NR 37/2008 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora  Zespołu Szkół w Bierzwnicy.


ZARZĄDZENIE NR 36/2008 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora  Zespołu Szkół w Oparznie.


ZARZĄDZENIE NR 35/2008 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora  Zespołu Szkół w Lekowie.

 

ZARZĄDZENIE NR 34/A/2008 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie rozdzielenia planu finansowego po likwidacji GZOKiS

 

ZARZĄDZENIE NR 34/2008 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 czerwca 2008 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008

 

Zarządzenie Nr SF/32/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 20 czerwca 2008 roku zmieniające Zarządzenie Nr 5/2002 z dnia 18 lipca 2002 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 31/2008 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 20 czerwca 2008 w sprawie dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008.

 

Zarządzenie Nr 30/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie harmonogramu kontroli finansowej jednostek organizacyjnych Gminy na rok 2008

 

Zarządzenie Nr 29/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2008 roku w spraw ie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008

 

Zarządzenie Nr 28/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo -odbiorczej składników majątkowych w OSP Oparzno

 

Zarządzenie Nr 27/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 16 maja 2008 roku w spraw ie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008


Zarządzenie Nr 26/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lekowie oraz określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Lekowie.


Zarządzenie Nr 25/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Oparznie oraz określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Oparznie.


Zarządzenie Nr 24/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Bierzwnicy oraz określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Bierzwnicy.


Zarządzenie Nr 23/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia konkursu   na  stanowisko  Kierownika  Referatu  Oświaty,  Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy w Świdwinie.


Zarządzenie Nr  22/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagoga szkolnego na terenie Gminy Świdwin.


Zarządzenie Nr 21/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół w Lekowie, Oparznie i Bierzwnicy.


Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dyrektorom szkół z terenu Gminy Świdwin.


Zarządzenie Nr 19/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 5 maja 2008r. w sprawie prowadzenia obsługi finansowo-księgowej i spraw pracowniczych pracowników oświaty.


ZARZĄDZENIE NR 18/2008 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska  dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie.


Zarządzenie Nr 17/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 -2015, celem podjęcia działań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Świdwin.


Zarządzenie nr 16/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 07 kwietnia 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Regulaminu Premiowania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.Zarządzenie Nr 15/ 2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia  04 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie do składania jednoosobowo woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności GOPS Świdwin.


Zarządzenie Nr 14/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w wyniku rozpatrzenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego dotyczących realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.


Zarządzenie Nr 13/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie oraz określenia regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie.

 

Zarządzenie Nr 12/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 31 marca 2008 roku w spraw ie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008

 

ZARZĄDZENIE NR 11/2008 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania w wykonania budżetu gminy za 2007rok


ZARZĄDZENIE Nr 10/ZK/08 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.


Zarządzenie Nr 9/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Rusinowie.


ZARZĄDZENIE   NR 8/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na dofinansowanie zadań objętych sferą pożytku publicznego.


ZARZĄDZENIE Nr 7/ ZK /08 WÓJTA  GMINY  ŚWIDWIN z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.


ZARZĄDZENIE  NR  6/2008 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 5 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Świdwinie.


Zarządzenie 5/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego na zakup okularów korygujących.


Zarządzenie Nr 4/2008 Wójta Gminy Świdwin z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż 68 szt. drzew topól rosnących w pasie dróg gminnych nr 69 i 94 w obrębie Rogalino.


ZARZĄDZENIE NR  3/ 2008 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia  15 stycznia 2008 w sprawie: udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pełnomocnictwa do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją partnerskich projektów systemowych w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZARZĄDZENIE NR 2/ 2008 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 14 stycznia 2008 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Świdwin na rok 2008.


ZARZĄDZENIE NR 1/2008 WÓJTA GMINY ŚWIDWIN z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2008-01-16 12:45:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2009-09-11 10:44:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 842558