Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

ppwow
Program Integracji Społecznej jest częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowanego z pożyczki Banku Światowego, a wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej.

Celem Programu jest podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich i miejsko–wiejskich, aktywizacja lokalnych społeczności i przygotowanie ich do korzystania z innych programów. Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynią się do lepszego planowania usług społecznych przez gminy we współpracy z partnerami społecznymi, liderami lokalnymi i mieszkańcami oraz rozwoju lokalnych organizacji.Do udziału w Programie zakwalifikowano 500 gmin z trzynastu województw. W województwie zachodniopomorskim jest to 13 gmin: Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce, Brojce, Kozielice, Przelewice, Postomino, Sławno, Dobrzany, Dolice, Brzeżno, Rąbino, Świdwin. Alokowana kwota to 1 010 300 euro, która może być wydatkowana w latach 2007-2009. Gminy nie muszą konkurować o środki w ramach PIS i znają wartość kwoty do dyspozycji od początku wdrażania Programu.


Środki finansowe z Programu umożliwią gminom realizowanie usług społecznych dla następujących grup:
• osoby starsze,
• dzieci i młodzież,
• rodziny

Przykładowe usługi to:
• usługi opiekuńcze,
• wspieranie różnych form samopomocy, rozwój sieci placówek świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych, kół zainteresowań, klubów, grup wsparcia
• doradztwo i interwencja kryzysowa,
• doradztwo prawne, społeczne, edukacyjne i psychologiczne,
• opieka instytucjonalna dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych,
• rozwiązywanie problemów rodzinnych oraz związanych z nadużywaniem alkoholu i uzależnieniem od narkotyków,
• dodatkowe usługi dla osób niepełnosprawnych,

Realizacja projektów finansowanych w ramach Programu Integracji Społecznej powinna stanowić istotny impuls do wzmocnienia i tworzenia lokalnych organizacji. Usługi będą mogły być świadczone przez organizacje pozarządowe (NGOs) oraz publicznych i prywatnych usługodawców. Realizacja tych usług wynikać ma z opracowanych gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Ponadto kadra realizująca Program w gminach wraz z partnerami społecznymi będzie mogła skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i pomocy eksperckiej.

We wszystkich województwach objętych Programem działać będą Konsultanci Regionalni – przedstawiciele Programu w regionie, którzy pracując w ścisłej współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej będą odpowiadać za koordynację Programu Integracji Społecznej na poziomie regionalnym.


W ramach PPWOW prowadzona będzie także kampania informacyjno-promocyjna, która ma wspierać procesy wypracowywania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, wspomagać dialog partnerów społecznych, oraz upowszechniać dobre praktyki. W ramach kampanii planowane są również spotkania i konferencje, dotyczące problematyki integracji społecznej.

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2008-2009 PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Gmina Świdwin
Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2008-10-14 10:23:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2008-10-14 10:24:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki