Uchwały Rady Gminy Świdwin 2008r.

 

UCHWAŁA Nr XVIII/142/2008 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Świdwin

 

Uchwała Nr XVIII/141 /2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Uchwała Nr XVIII/140/2008r Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na łata 2007-2015


UCHWAŁA NR XVIII/139/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008

 

UCHWAŁA Nr XVIII/138/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

Uchwała Nr XVIII/ 137 /2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009.

Załączniki znajdują się tutaj.

 

Uchwała Nr XVII/135/2008 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21.11.2008r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 

UCHWAŁA Nr XVII / 134 / 2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie realizacji projektu „Dla lepszego jutra", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

UCHWAŁA NR XVII/133/2008 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/179/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 17 maja 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

 

UCHWAŁA NR XVII /132/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie: nabycia udziałów spółki pod firmą „Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami" Spółka z o.o. w Wardyniu Górnym.

 

UCHWAŁA NR XVII /131/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie: poręczenia kredytu obrotowego dla „Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami" Spółka z o.o. w Wardyniu Górnym.

 

UCHWAŁA NR XVII/130/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008

 

Uchwała Nr XVI/129/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle jednorodzinne Świdwinek"

 

UCHWAŁA Nr XVI/128/2008 Rady Gminy ŚwidWin z dnia 30.10.2008 w sprawie sprzedaży działek o numerach od 28/119 do 28/125 położonych w obrębie geodezyjnym 0042 Smardzko, gmina Świdwin, pod budowę garaży.

 

UCHWAŁA NR XVI /126/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 października 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008

 

UCHWAŁA Nr XVI/127/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 30.10.2008 w sprawie sprzedaży działki nr 23 o powierzchni 0,3100 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0032 Gola Dolna , gmina Świdwin.


UCHWAŁA Nr XVI/125/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 października 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Świdwin w 2009 roku.


UCHWAŁA Nr XVI/124/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 października 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie  wprowadzenia opłaty od posiadania psów, stawek opłaty, terminów płatności i sposobu jego poboru.


UCHWAŁA Nr XVI/123/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia  30 października 2008 roku w sprawie podatku od środków transportowych.


UCHWAŁA Nr XVI/122/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 października 2008 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

 

UCHWAŁA NR XVI/121/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 października 2008 roku w sprawie uchwalenia założeń polity ki społeczno-gospodarczej Gminy Świdwin na rok 2009

 

Uchwała Nr XV/120/08 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Łąkowo

 

Uchwała Nr XV/119/08 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Świdwinek

 

Uchwała Nr XV/118/2008 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Smardzko

 

Uchwała NrXV/117/08 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Krosino

 

Uchwała Nr XV/116/2008 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Cieszeniewo


UCHWAŁA Nr XV/115/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Oparzno, Lipce.


UCHWAŁA Nr XV/114/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Ząbrowo.


UCHWAŁA Nr XV/113/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Bierzwnica.


UCHWAŁA Nr XV/112/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Świdwin na lata 2008-2032".


UCHWAŁA Nr XV/111/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 września 2008 roku w sprawie  sprzedaży części działki nr 83 (droga) położonej w obrębie geodezyjnym 0033 Przybysław, gmina Świdwin.


UCHWAŁA Nr XV/110/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Świdwin do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Powiatu Świdwińskiego".


UCHWAŁA Nr XV/109/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 września 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008.


UCHWAŁA Nr XV/108/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

 

UCHWAŁA NR XIV / 107 /2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym z częścią mieszkalną położonym w Świdwinie ul. Zduńska 11 nr działki 158/9 obręb geodezyjny 009 o powierzchni 0,0063 ha Kw 17102

 

UCHWAŁA NR XIV / 106 /2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie nabycia działki nr 34/3 o powierzchni 0,3600ha KW 25084 w obrębie 0042 Smardzko.

 

UCHWAŁA NR XIV / 105 /2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 12 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świdwin za pierwsze półrocze

 

UCHWAŁA NR XIV/104/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008

 

UCHWAŁA Nr XIII/ 103 /2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/98/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 łutego 2008 roku

 

UCHWAŁA Nr XIII/102/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego pod modernizację drogi wojewódzkiej nr 152 w obrębie geodezyjnym Rusinowo, gmina Świdwin

 

UCHWAŁA Nr XIII/101/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

 

UCHWAŁA NR XIII /100/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2008

 

Uchwała Nr XII/99/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008r.

 

UCHWAŁA Nr XII/ 98 /2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Zespół Oświaty, Kultury i Sportu

 

UCHWAŁA Nr XII /97/ 2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rusinowie w filię Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Oparznie.

 

UCHWAŁA Nr XII/96/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Klępczewie w filię Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lekowie.

 

UCHWAŁA Nr XII / 95 / 2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.

 

UCHWAŁA Nr XlI/94/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dia nauczycieii zatrudnionych w szkołach i oddziałach zerowych prowadzonych przez gminę Świdwin.

 

UCHWAŁA Nr XII/ 93/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Rady Gminy czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy

 

UCHWAŁA Nr XII/ 92/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zasad obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, albo najmu.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Osial Marek
(2008-11-06 10:38:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2010-04-30 11:10:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki