Uchwały 2009

UCHWAŁA NR XXVI/197/2009 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży

 

UCHWAŁA Nr XXVI/196/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

UCHWAŁA NR XXVI /195/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Świdwin na rok 2009

 

UCHWAŁA NR XXVI/194/2009 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

UCHWAŁA Nr XXVI /193/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.

 

Uchwała Nr XXVI /192/2009 Rady Gmtny w Świdwinie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lekowo

 

Uchwała Nr XXVI /191/2009 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kluczkowo

 

Uchwała Nr XXVI /190/2009 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bełtno

 

Uchwała Nr XXVI /189/2009 Rady Gmłny w Świdwinie z dnia 21 grudnia 2009 roku zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierzwnica

 

UCHWAŁA NR XXVI/188/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie: nabycia udziałów spółki pod firmą „Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami" Spółka z o.o. w Wardyniu Górnym.

 

Uchwała Nr XXVI/187/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2009 rok w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009

 

UCHWAŁA Nr XXVI /186/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

UCHWAŁA NR XXVI/185/2009 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010

 


UCHWAŁA NrXXV/184/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 30października2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym nr 1 (KW 5869 ) położonym w budynku nr 65 A w miejscowości Lekowo wraz z udziałem 54/1000 części nienjćhomości wspólnej oznaczonej w ewidencji gruntów mimerami:204/72 204/17,204/18,204/19,204/20,204/21,204/22,204/23,204/24,204/25,204/26,204/27 o powierzchni ogółem 0,3856 ha położonych w obrębie 0022 Lekowo zapisanych w KW (39917)266, 5869.

 

UCHWAŁA NR XXV/183/2009 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 października 2009 r. sprawie zmiany Statutu Gminy Świdwin

 

UCHWAŁA NR XXV /182/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 października 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009

 

UCHWAŁA NR XXV/181/2009 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 października 2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/77/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, stawek opłaty, terminów płatności i sposobu jego poboru

 

UCHWAŁA NR XXV/180/2009 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 października 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 

UCHWAŁA NR XXV 179 / 2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Świdwin na rok 2009

 

UCHWAŁA NR XXV/178/2009 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 października 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA NR XXV / 177 / 2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 października 2009 roku sprawie uchwalenia założeń polityki społeczno-gospodarczej Gminy Świdwin na rok 2010

 

Uchwała Nr XXIV/ 176 /2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 9 września 2009 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia wraz z powiatem świdwińskim do realizacji projektu „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1069Z na odcinku Osowo - Stary Przybysław M.

 

UCHWAŁA NR XXIV /175/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 9 września 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009

 

UCHWAŁA NR XXIV / 174 / 2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 9 września 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku

 

UCHWAŁA NR XXIII /173/2009 Radv Gminy  Świdwin z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr WIII/I37/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009

 

UCHWAŁA Nr XXIII/ 172/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia działki nr 115 o powierzchni 0,4100 ha KW 40288 w obrębie 0023 Cieszyno.

 

Uchwała Nr XXIII/171/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 25.06.2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego.

 

Uchwała Nr XXIII/170/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 25.06.2009 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

 

Uchwała XXIII/169/2009 Rady.Gminy Świdwin z dnia 25.06.2009 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/146/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 12 lutego 2009 r.

 

Uchwała Nr XXIII/168/ 2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 czerwca 2009 r. dotycząca  uchylenia  uchwały w  sprawie określenia kompetencji Zarządu Gminy i Wójta Gminy w zakresie realizacji zadań należących organu prowadzącego szkoły z dnia 20 grudnia 2000 roku.

 

UCHWAŁA NR XXIII /l67/2009 Gminy  Świdwin z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 

UCHWAŁA NR XXIII /166/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009

 

Uchwała Nr XXII /l65/09 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Smardzko

 

Uchwała Nr XXII /164/09 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łąkowo

 

Uchwała Nr XXII/163/09 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oparzno, Lipce

 

Uchwała NrXXII/162/09 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świdwinek

 

Uchwała Nr XXII/161/09 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierzwnica

 

Uchwała Nr XXII /l60/09 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krosino

 

Uchwała Nr XXII /l59/09 Radv Gminy w Świdwinie z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ząbrowo

 

Uchwała Nr XXII/158/09 Radv Gminy w Świdwinie z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Cieszeniewo

 

UCHWAŁA Nr XXI 1/157/2009 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Świdwin.

 

UCHWAŁA Nr XXI/156/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/264/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 czerwca 2006r.

 

UCHWAŁA Nr XXI/155/2008 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 kw ietnia 2009 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

 

UCHWAŁA NR XXI /154/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie: Miasto i Gmina Kamień Pomorski

 

UCHWAŁA NrXXI/153/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 kwietnia 2009roku. w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich    przyznawania,    sposobu    obliczania    wynagrodzenia    za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innychświadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach zerowych prowadzonych przez gminę Świdwin.

 

UCHWAŁA NR XXI /152/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Świdwin na rok 2009

 

UCHWAŁA NR XXI/151/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009

 

UCHWAŁA NrXX/150/2009 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 19 lutego 2009 r. sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Świdwin

 

UCHWAŁA NR XIX /149/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009

 

UCHWAŁA Nr XIX / 148 / 2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy gminą, organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.

 

Uchwala NR XIX / 147 /2009 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 12 lutego 2009 roku w spraw ie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2008-2015

 

UCHWAŁA NrXIX/146/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 12 lutego 2009roku. w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich    przyznawania,    sposobu    obliczania    wynagrodzenia    za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach zerowych prowadzonych przez gminę Świdwin.

 

UCHWAŁA Nr XIX/145/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 

Uchwała Nr XIX/144/2009r Rady Gminy Świdwin z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r.

 

Uchwała Nr XIX/143/2009r Rady Gminv Świdwin z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

Wytworzył:
Udostępnił:
Osial Marek
(2009-09-21 09:46:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2010-01-19 10:54:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki