Uchwały 2011

UCHWAŁA NR III/12/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

UCHWAŁA NR III/13/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 08 lutego 2011r w sprawie zbycia działki gruntu na rzecz użytkownika wieczystego

UCHWAŁA Nr III/14/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 luty 2011 r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodociągowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym

UCHWAŁA Nr III/15/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 luty 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci zastawu rejestrowego.

UCHWAŁA Nr III/16/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 luty 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok

UCHWAŁA Nr III/17/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 luty 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

UCHWAŁA NR III/18/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

UCHWAŁA NR III/19/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR III/20/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Klępczewie

UCHWAŁA NR III/21/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rusinowie

UCHWAŁA NR III/22/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oparznie

UCHWAŁA NR III/23/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

UCHWAŁA NR III/24/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wystąpienia z Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi

UCHWAŁA NR III/25/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2011 -2023.

UCHWAŁA NR III/26/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Świdwin oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

UCHWAŁA Nr III/27/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdwinie.

UCHWAŁA NR IV/31/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011r w sprawie uchylenia uchwały Nr HI/13/2011 Rady Gminy z dnia 8 lutego 2011 r w sprawie zbycia działki gruntu dla użytkownika wieczystego.

UCHWAŁA Nr IV/32/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/14/2011r. Rady Gminy Świdwin z dnia 8 lutego 201 lr. w sprawie dopłaty dła odbiorców usług wodociągowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z przedsiebiorstwem wodociągowo-
kanalizacyjnym

UCHWAŁA Nr IV/33/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/16/2011r. Rady Gminy Świdwin z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholow ych na 2011 rok.

UCHWAŁA Nr IV/34/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/16/2011r. Rady Gminy Świdwin z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 111/18/2011 z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie określenia wy magań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

UCHWAŁA NR IY/36/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 111/19/2011 r. Rady Gminy Świdwin z. dnia 8 lutego 201 lr. w sprawie określenia wy magań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA Nr IV/37/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr III/l 5/2011 r. Rady Gminy Świdwin z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci zastawu rejestrowego.

UCHWAŁA NR IV/38/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały nr III / 23 / 2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 lutego 2011 roku, w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

UCHWAŁA NR IV / 39 / 2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały nr III / 24 / 2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie wystąpienia, z Unii Miast i Gmin Dorzecza

UCHWAŁA NR IV/40/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 111/27/2011 Radv Gminy Sw.dw.n z d„,a8 lutego 2011r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdwinie

UCHWAŁA Nr IV/41/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 111/20/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kiępczewie

UCHWAŁA Nr IV/42/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 111/21/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rusinowie

UCHWAŁA Nr IV/43/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr UI/22/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oparznie

UCHWAŁA NR IY/44/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 111/12/2011 z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2011 roku w spraw ie uchylenia uchwały Nr 111/25/2011/ z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2011-2023

UCHWAŁA NR IV/46/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 111/26/2011/ z dnia 8 lutego 201 lr. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Świdwin oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

UCHWAŁA NR IV/47/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

Uchwała Nr IV/48/2011 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdwin na lata 2011 -2023.

UCHWAŁA NR IV/49/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011r w sprawie zbycia działki gruntu na rzecz użytkownika wieczystego

UCHWAŁA NR IV /50/ 2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wystąpienia z Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi

UCHWAŁA NR IV/51/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

UCHWAŁA Nr IV/52/2011 rady gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2011 r. W sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.

UCHWAŁA Nr IV/53/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 20lir. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok

UCHWAŁA Nr IV/54/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 201 lr. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w postaci zastawu rejestrowego.

Uchwała Nr IV/55/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 luty 2011r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodociągowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na pdstawie zawartych umów z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

UCHWAŁA Nr IV/56/2011 rady gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świdwinie.

UCHWAŁA Nr IV/57/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kłępczewie

UCHWAŁA Nr IV/58/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Rusinowie

UCHWAŁA Nr IV/59/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oparznie

UCHWAŁA Nr V /60/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2011 roku sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

UCHWAŁA NR V/61/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

UCHWAŁA NR V/62/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń,a na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

UCHWAŁA NR V/63/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR V/64/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/180/2001 z dnia 21 czerwca 2001r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych ich najemcom i ustalenia zasad ich sprzedaży

UCHWAŁA NR V/65/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Świdwin

UCHWAŁA NR V/66/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świdwin na lata 2008-2015

UCHWAŁA Nr VI/67/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Klępczewie

UCHWAŁA Nr VI/68/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rusinowie

UCHWAŁA Nr VI/69/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kw ietnia 2011 r. w sprawie likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Oparznie

UCHWAŁA NR VI/70/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Oparznie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Lekowie

UCHWAŁA NR VI/71/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz ustalenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świdwin

UCHWAŁA NR VI/72/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, który m powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego

UCHWAŁA NR VI/73/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

UCHWAŁA NR VI/74/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Świdwin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

UCHWAŁA NR VI/75/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR VI/76/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat prolongacyjnych w drodze inkasa.

UCHWAŁA NR VI/77/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na stworzenie zaplecza logistycznego w celu przedłużenia funkcjonowania w Zegrzu Pomorskim bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

UCHWAŁA NR VII / 78 / 2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA Nr MI / 79 / 2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

UCHWAŁA Nr VII / 80 /2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia spraw ozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

UCHWAŁA Nr VII/81/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

UCHWAŁA NR VIII / 82 / 2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 10 czerw ca 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR VIII/83/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Świdwin oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

UCHWAŁA NR VIII/84/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa złożonego przez Katarzynę Lepsik, Urszulę Piwowarczyk, Sylwię Kamińską, Michała Godziebę, Barbarę Piwowarczyk, Edytę Pytlińską, Irenę Błażejczyk

UCHWAŁA NR VIII/85/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 10 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr VI/70/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 kwietnia 2011r.

Uchwała nr IX/86/2011 Rady Gminy świdwin z dnia    2011 w sprawie zbycia działek na rzecz użytkownika wieczystego.

UCHWAŁA Nr IX/87/2011 rady gminy Świdwin z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świdwin na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018r.

UCHWAŁA Nr IX/88/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Świdwin na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018r.

UCHWAŁA NR IX/89/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdwin na czas dłuższy niż 3 lata

UCHWAŁA NR IX/90/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świdwin

UCHWAŁA NR IX/91/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Uchwała Nr X/92/2011 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kluczkowo

Uchwała Nr X/93/2011 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lekowo

Uchwała Nr X/94/2011 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łąkowo

Uchwała Nr X /95/2011 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierzwnica

UCHWAŁA NR X/96/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 6 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabudowa jednorodzinna Krosino"

Uchwała Nr X/97/2011 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 6 września 2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Równe szanse w edukacji" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uchwała Nr X/98/2011 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 6 września 2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu ..Dogonić świat" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

UCHWAŁA Nr X/99/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 6.09.2011r. W sprawie powołania zespołu opiniującego do wyboru ławników

UCHWALA NR XI / 100 / 2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 października 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NrXI/ 101 /2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie na kadencję 2012-2015

UCHWAŁA NR XII/102/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XII/103/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie podatków od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XII/104/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Świdwin w 2012 roku

UCHWAŁA NR XII /105/ 2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHW AŁA Nr XII /106/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

UCHWAŁA NR XII/107/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świdwin od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. oraz uchwalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług wodociągowych.

Uchwała Nr XIII/108/2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Załączniki do uchwały budżetowej

Uchwała Nr XIII/109/2011 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2012-2020

UCHWAŁA NR XIII /110/ 2011 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR XIII/111/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 grudnia 2011 roku. w sprawie nabycia działki nr 138/6 (droga) o powierzchni-1,9578 ha KW K02B/00027238/4 w obrębie 0022 LEKOWO

UCHWAŁA NR XIII/112/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

UCHWAŁA NR XIII/113/2011 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia spółce Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wardyniu Górnym zadań własnych Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Świdwin umowy wykonawczej

Wytworzył:
Udostępnił:
Osial Marek
(2011-02-15 10:10:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2012-01-05 11:59:01)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki