Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 2012

Wójt Gminy Świdwin podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych wniosku: Rol-Plant Sp. z o.o. Rzecino 16A 78-331 Rąbino z dnia 28 września 2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obory przeznaczonej dla 600 DJP krów mlecznych" na działce nr 554/1 o łącznej powierzchni 127,0549 ha, położonej w miejscowości (obrębie) Bierzwnica gm. Świdwin.

 

Wójt Gminy Świdwin podaje do publicznej wiadomości informację o: -wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory przeznaczonej dla 600 DJP krów mlecznych" w Bierzwnicy gmina Świdwin, w/w obora planowana jest na działce gruntu nr 554/1 Wnioskodawca: Rol-Plant Sp. z o.o. Rzecino 16A, 78-331 Rąbino. -określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, -zamieszczeniu ww. postanowienia w publicznie dostępnym wykazie danych.

 

Postanowienie Wójta Gminy: postanawiam zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory przeznaczonej 600 DJP krów mlecznych" w Bierzwnicy gmina Świdwin, do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Wójt Gminy Świdwin POSTANAWIA I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obory przeznaczonej dla 600 DJP krów mlecznych w miejscowości Bierzwnica gmina Świdwin. II. Ustalić następujący zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) według: • wskazań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

 

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa zespołu 2 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy około 4 MW o maksymalnej wysokości całkowitej około 150m, średnicy wirnika około 117m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną realizowanego na działkach nr 230/32 i 230/33 w Bierzwnicy gm. Świdwin

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDWIN o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu 2 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ok. 4 MW o maksymalnej wysokości całkowitej ok. 150m, średnicy wirnika ok. 117m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną realizowanego na działkach nr 230/32 i 230/33 w Bierzwnicy gm. Świdwin".

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA wyjaśniającego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ok. 4 MW o maksymalnej wysokości całkowitej ok. 150m, średnicy wirnika ok. 117m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną, realizowanego na działce oznaczonej nr geod. 230/32 i 230/33 obręb Bierzwnica, gm. Świdwin".

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDWIN: Zawiadamiam, że w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przdsięwzięcia pod nazwą: "Budowa zespołu 2 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ok. 4 MW o maksymalnej wysokości całkowitej ok. 150m, średnicy wirnika ok. 117m w raz z infrastrukturą towarzyszącą, infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną" realizowanego na działkach nr 230/32 i 230/33 w Bierzwnicy gm. Świdwin Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie postanowieniem z dnia 31.07.2012r. znak: WST-K.4242.23.2012.KD.5 uzgodnił oraz określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie w dniu 06.07.2012r. znak: PS-N.NZ-401-3/2012 wydał pozytywną opinię oraz określił warunki realizacji przedsięwzięcia.

 

Wójt Gminy Świdwin podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Świdwin danych wniosku: Pani Jadw igii Matysiak, Dalmierz, woj. zachodniopomorskie z dnia 03 lipca 2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączeniową linią energetyczną kablową o mocy do 2 MW o wysokości wieży do 110m. średnicy wirnika do 100m w miejscowości Swidwinek gmina Świdwin". W/w turbina wiatrowa planowana jest na działce gruntu nr 411/7 i 411/13.

 

Wójt Gminy Świdwin podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Świdwin danych wniosku: Pani Jadw igii Matysiak, Dalmierz, woj. zachodniopomorskie z dnia 03 lipca 2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączeniową linią energetyczną kablową o mocy do 2 MW o wysokości wieży do 110m. średnicy wirnika do 100m w miejscowości Kluczkowo gmina Świdwin". W/w turbina wiatrowa planowana jest na działce gruntu nr 34/4.

 

Wójt Gminy Świdwin podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Świdwin danych wniosku: Pani Jadw igii Matysiak, Dalmierz,
woj. zachodniopomorskie z dnia 03 lipca 2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn...Budowa elektrowni wiatrowej wraz z przyłączeniową linią energetyczną kablową o mocy do 2 MW o wysokości wieży do 110m. średnicy wirnika do 100m w miejscowości Kluczkowo gmina Świdwin. W/w turbina w iatrowa planowana jest na działce gruntu nr 2/1.

 

Wójt Gminy Świdwin stwierdza uczestnictwo Fundacji Instytutu Kajetana Koźmiana ul. Piękna 15 lok. 28, 00-549 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Karola Morawskiego Prezesa Zarządu Fundacji w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 2 elektrowni wiatrowych o mocy ok. 4 MW, maksymalnej wysokości ok. 150 m, średnicy wirnika ok. 117 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, infrastrukturą drogową i elktroenergetyczną realizowanego na działce oznaczonej nr 230/32 i 230/33 w Bierzwnicy, gm. Świdwin".

 

Wójt Gminy Świdwin, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia, że w dniu 18 maja 2012r. wpłynął wniosek Fundacji Instytutu Kajetana Koźmiana z siedzibą w Warszawie dotyczący chęci udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy ok. 4 MW, maksymalnej wysokości ok. 150 m, średnicy wirnika ok. 117 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną realizowanego na działce oznaczonej nr 230/32 i 230/33 w Bierzwnicy, gm. Świdwin".

 

2012-04-06: ZAWIADOMIENIE O POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PROWADZONYM Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA: zawiadamiam o wszczęciu postępowania, rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa zespołu 2 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ok. 4 MW o maksymalnej wysokości całkowitej ok. 150 m, średnicy wirnika ok. 117m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną" w pobliżu miejscowości Bierzwnica gmina Świdwin., realizowanego na działce oznaczonej nr geod. 230/32 i 230/33.

 

2012-04-05: Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ok. 4 MW o maksymalnej wysokości całkowitej ok. 150 m, średnicy wirnika ok. 117m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną" w pobliżu miejscowości Bierzwnica gmina Świdw in., realizowanego na działce oznaczonej nr geod. 230/32 i 230/33".

 

2012-03-26:  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania na wniosek AGRO-SERWIS PIOTR ORDON Włynkówko ul. Jodłowa 3, 76-200 Słupsk w dniu 26.03.2012r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kredy jeziornej i torfu (kopalina towarzysząca) ze złoża Rusinowo"

 

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej rolniczej (biogazowni rolniczej) o mocy elektrycznej od 1000 do 1300kW i mocy cieplnej od 1000 do 1500kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ciepłociągiem, linią energetyczną 0,4/15kV. realizowanego w Starym Przybysławiu na działce oznaczonej nr geod. 1/5, obręb Przybysław, gm. Świdwin

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni biogazowej rolniczej (biogazowni rolniczej) o mocy elektrycznej od 1000 do 1300kW i mocy cieplnej od 1000 do 1500kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ciepłociągiem, linią energetyczną 0,4/15kV, realizowanego na działce oznaczonej nr geod. 1/5, obręb Przy bysław, gm. Świdwin.

 

Wójt Gminy Świdwin postanawia zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych, uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o łącznej inocy 4 MW o maksymalnej wysokości całkowitej 150 m. średnicy wirnika 117m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną" w Bierzwnicy gmina Świdwin", do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Wójt Gminy Świdwin podaje do publicznej wiadomości informację o:
-    wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu 2 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 4 MW o maksymalnej wysokości całkowitej 150 m, średnicy wirnika 117m wraz z infrastrukturą towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną" w Bierzwnicy gmina Świdwin, w/w turbiny wiatrowe planowane są na działkach gruntu nr 230/32 i 230/33. Wnioskodawca: Pommernwind Sp. z o.o. & Co. sp. k. ul. Wielka Odrzańska 29/6, 70-535 Szczecin
-    określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
-    zamieszczeniu ww. postanowienia w publicznie dostępnym wykazie danych.

 

Wójt Gminy Świdwin POSTANAWIA Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko d a planowego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 4 MW o maksymalnej wysokości całkowitej 150m, średnicy wirnika 117m wraz z infrastruktura towarzyszącą, infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w Bierzwnicy

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO w sprawie wniosku złożonego w dniu 01 lipca 201 lr. przez CARBO-BIO Sp. z o.o. Stary Przybysław 40, 78-300 Świdwin o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "Budowie elektrociepłowni biogazowej rolniczej (biogazowni rolniczej) o mocy elektrycznej od 1000 do 1300kW i mocy cieplnej od 1000 do 1500kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ciepłociągiem, linią energetyczną 0,4/15kV, realizowanego na działce oznaczonej nr geod. 1/5, obręb Przy bysław, gm. Świdwin"

Wójt Gminy Świdwin podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Świdwin danych wniosku: Pommernwind Sp. z o.o. & Co. sp. k.
ul. Wielka Odrzańska 29/6 70-535 Szczecin z dnia 09 stycznia 2012r. (uzup.: 16.01.2012r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa zespołu 2 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 4 MW o maksymalnej wysokości całkowitej 150 m. średnicy wirnika 117m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną" w Bierzwnicy gmina Świdwin.

Obwieszczenie Wójta Gminy: Informuję, że sporządzony został aneks do raportu oddziaływania na środowisko dla przdsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrociepłowni biogazowej rolniczej (biogazowni rolniczej) o mocy elektrycznej od 1000 do 1300kW i mocy cieplnej od 1000 do 1500kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ciepłociągiem, linią energetyczną 0,4/15kV, realizowanego na działce oznaczonej nr geod. 1/5, obręb Przybysław, gm. Świdwin".

ZAWIADOMIENIE O POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PROWADZONYM Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA: zawiadamiam o wszczęciu postępowania, rozpoczęciu procedur) udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa elektrociepłowni biogazowej rolniczej o mocy elektrycznej od 1000 do 1300kW i mocy cieplnej od 1000 do
1500kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ciepłociągiem, linią energetyczną 0,4/15kV, realizowanego na działce oznaczonej nr geod. 1/5, obręb Przybysław, gm. Świdwin".

POSTANOWIENIE: postanawiam podjąć zawieszone Postanowieniem z dnia 04 listopada 201 lr. nr ROŚ.6220.17.19.2011 postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrociepłowni biogazowej rolniczej (biogazowni rolniczej) o mocy elektrycznej od 1000 do 1300kW i mocy cieplnej od 1000 do 1500kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ciepłociągiem, linią energetyczną 0,4/15kV, realizowanego na działce oznaczonej nr geod. 1/5, obręb Przybysław, gm. Świdwin".

Wytworzył:
Anna Zwierzyńska
Udostępnił:
Osial Marek
(2012-01-13 14:45:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2012-10-30 13:22:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki