UWAGA ROLNICY - Zwrot podatku akcyzowego 2012

UWAGA ROLNICY!


W 2012 roku nastąpi zmiana terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 

Wnioski należy składać w terminach:


I. od 01 lutego 2012r. do 29 lutego 2012r. (załączając faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie: od 01 września 2011r. do 31 stycznia 2012r.)


II. od 01 sierpnia 2012r. do 31 sierpnia 2012r. (załączając faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie: od 01 lutego 2012r. do 31 lipca 2012r.)


Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2012 roku wynosi 0,95 zł od 1 litra zakupionego oleju napędowego. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 roku wyniesie 81,70 zł.


Pieniądze wypłacane będą do 30 kwietnia 2012 roku w przypadku złożenia wniosków w pierwszym terminie i do 31 października 2012 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Do pobrania:

Wzór wniosku.

 

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pytanie:

Czy za potwierdzenie przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, stanowiących dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej powinny być pobierane opłaty skarbowe?

Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) opłacie skarbowej podlegają zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z przepisami części II załącznika do ww. ustawy, jako zaświadczenia traktuje się m.in.: poświadczenia zgodności kopii dokonywane przez organy administracji samorządowej.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 14 października 2011 r. znak PL/LM/835/16/JGR/11/AE-3658), potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta, kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych, dokonywane na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., podlega opłacie skarbowej.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego, dokonywane jest na wniosek producenta rolnego. Wnioskodawca, mając bowiem prawo wyboru, decyduje, że do przedmiotowego wniosku nie załącza oryginałów faktur VAT, a jedynie ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika urzędu gminy lub miasta. Odnosząc się do sytuacji, kiedy producent rolny załączy do wniosku o zwrot podatku akcyzowego oryginały faktur VAT, a następnie wystąpi o ich zwrot, należy odróżnić dwie sytuacje:
1) wniosek o zwrot faktur VAT w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
2) wniosek o zwrot faktur VAT po zakończeniu postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
W pierwszym przypadku, potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje na wniosek, a zatem implikuje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. W przypadku, gdy wnioskodawca już po zakończonym postępowaniu, zwraca się o zwrot wcześniej dołączonych do wniosku oryginałów faktur VAT, poświadczenie nie podlega opłacie skarbowej. Należy zauważyć, że do celów dowodowych należałoby pozostawić w aktach poświadczone kopie wydanych oryginałów faktur VAT. W tym przypadku organ administracji publicznej poświadcza jednak kopie dokumentów za zgodność z oryginałem z urzędu, a zatem poświadczenie to pozostaje poza zakresem przedmiotowym ustawy o opłacie skarbowej.

Wytworzył:
Artur Poliński
(2011-12-30)
Udostępnił:
Osial Marek
(2012-01-20 09:17:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2012-01-20 09:17:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki