Uchwały 2012

UCHWAŁA Nr XIV/114/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 10 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

UCHWALA Nr XIV/115/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XIV/116 /2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

UCHWAŁA Nr XIV/117/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

UCHWAŁA Nr XIV/118/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

UCHWAŁA NR XIV/119//2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012

UCHWAŁA NR XV / 120 / 2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdwin

UCHWAŁA NR XV/ 121 / 2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 marca 2012 r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownie wiatrowe-obręb Bierzwnica gmina Świdwin"

UCHWAŁA NR XV/122/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2012 roku

UCHWAŁA NR XV/123/ 2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie 0037 Bystrzy na, gm. Świdwin.

UCHWAŁA NR XV/124/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego

UCHWAŁA NR XV/125//2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012

UCHWAŁA NR XVI/126/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świdwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR XVI/127/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Świdwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

UCHWAŁA Nr XVI/128/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 maja 2012r. w sprawie uchylenia uchwał} Nr XV/122/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2012r.

UCHWALA NR XVI/129/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2012r.

UCHWAŁA NR XVl/l30/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego z udziałem gminy Świdwin

UCHWAŁA NR XVI/131/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży działki nr 317 położonej w obrębię geodezyjnym 0118 Świdwinek. gmina Świdwin

UCHWAŁA NR XY1/132/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, który m powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki logopedy i pedagoga szkolnego

UCHWAŁA NR XVI/133/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012

UCHWAŁA Nr XVI / 134 / 2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

UCHWAŁA NR / 135 /2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie określenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Świdwin

UCHWAŁA NR / 136 /2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży działki nr 409/1 położonej w obrębię geodezyjnym 0118 Świdwinek , gmina Świdwin

UCHWAŁA NR / 137 /2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

UCHWAŁA NR XVII/138/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji projektu pn. "Systemy gospodarki odpadami oraz opracowanie programów oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych".

UCHWAŁA NR XVII /139/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 14 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr XXXI/239/2002 Rady Gminy Świdwin z dnia 9 października 2002 r w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej " Sp. z o.o. w Świdwinie .

UCHWAŁA NR XVII /140 /2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie przejęcia nieruchomości.

UCHWAŁA NR XVIII/141/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerw ca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/142/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/143/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/144/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/145/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN  z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/146/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/147/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/148/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/149/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/150/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/151/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/152/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/153/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/154/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/155/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/156/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/157/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/158/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/159/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/160/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Swidwin"

UCHWAŁA NR XVIII/161/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/162/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/163/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/164/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/165/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dła Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/166/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/167/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/168/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/169/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/170/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/171/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/172/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego mułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/173/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/174/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/175/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/176/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/177/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/178/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/179/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/180/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/181/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/182/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/183/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/184/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XVIII/185 /2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012roku. w sprawie nabycia działki nr 2/1 (droga) o powierzchni -0,1654 ha KW- brak w obrębie 0024 KLĘPCZEWO

UCHWAŁA NR XVIII/ 186 /2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012

UCHWAŁA NR XVIII/187/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Lekowie

UCHWAŁA NR XVIII/188/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Lekowie

UCHWAŁA NR XIX/189/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie współdziałania Gminy Świdwin z Miastem Białogard, z aminami: Białogard, Sławoborze i Rąbino przy realizacji projektu „Poprawa jakości i dostępności usług publicznych świadczonych na obszarze Miasta Białogard i Gminy Białogard, Gminy Rąbino, Gminy Sławoborze i Gminy Świdwin".

UCHWAŁA NR XX/190/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 września 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

UCHWAŁA NR XX/191/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 września 2012R w sprawie sprzedaży nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XX/192/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 września 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

UCHWAŁA Nr XX /193/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 września 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości

UCHWAŁA NR XX/194/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 września 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bystrzyna – tereny nad jeziorem Bystrzyno Małe”, w obrębie Bystrzyna, w gminie Świdwin.

UCHWAŁA NR XX/195/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 września 2012 roku r sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie

UCHWAŁA NR XX/ 196 /2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 września 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012

UCHWAŁA NR XX/197/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 września 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012-2017

UCHWAŁA NR XX / 198 /2012 RADY GMINY W ŚWIDWINIE z dnia 21 września 2012 roku w sprawie uchylenia uchwały z dnia 15 marca 1999r dotyczącej określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

UCHWAŁA NR XX/199/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 września 2012 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Świdwin

UCHWAŁA NR XX/200/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 września 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Świdwin na lata 2012-2017.

UCHWAŁA NR XXI / 201 / 2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 października 2012 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie kościoła Parafii Rzymskokatolickiej w Cieszeniewie filia w Bierzwnicy

UCHWAŁA NR XXI /202 /2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 października 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012

UCHWAŁA Nr XXI/203/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 31 października 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Świdwin a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXI/204/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 3Ipaździcrrnika 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie 0024 Klępczewo , gm. Świdwin.

UCHWAŁA NR XXII/205/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świdwin na lata 2013-2016

UCHWAŁA NR XXII/206/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin

UCHWAŁA NR XXII/207/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin.

UCHWAŁA NR XXII/208/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świdwin.

UCHWAŁA NR XXII/209/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świdwin.

UCHWAŁA NR XXII/210/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR XXII/211/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Świdwin [§2 ust. 3 i §3 ust. 3 uchwały został unieważniony wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, sygn. akt II SA/Sz 390/16 z dnia 21 lipca 2016 r.]

UCHWAŁA NR XXII/212/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR XXII/213/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie 0029 Łąkowo, gmina Świdwin.

UCHWAŁA Nr XXII/214/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXII/215/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

UCHWAŁA NR XXII/216/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXII /217/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Świdwin w 2013 roku

UCHWAŁA NR XXII /218/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXII/219/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świdwin

UCHWAŁA NR XXII/220/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 19 grudnia2012r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w Kluczkowie

UCHWAŁA NR XXII/221/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 19 grudnia2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.

UCHWAŁA NR XXII/222/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia19 grudnia2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXII/223/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 19 grudnia2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013

UCHWAŁA NR XXII/224/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 19 grudnia2012r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świdwin na lata 2013-2020

UCHWAŁA NR XXII/225/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 19 grudnia2012r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2012

UCHWAŁA NR XXII/226/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 19 grudnia2012r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących sołtysom za pracę w samorządzie gminnym

UCHWAŁA NR XXII/227/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatków i opłat prolongacyjnych w drodze inkasa

 

 

 

Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2012-02-17 11:19:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2016-09-05 11:26:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki