Stanowisko ds. obronnych, o.c. i zarządzania kryzysowego

Do zadań samodzielnego stanowiska d/s obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, należy w szczególności:
I. W zakresie obrony cywilnej:
1) opracowanie i bieżąca aktualizacja planu obrony cywilnej gminy,
2) wykonywanie zadań związanych z działaniem Szefa Obrony Cywilnej gminy oraz warunków do uruchomienia i pracy tego stanowiska,
3) wykonanie zadań związanych z formowaniem, wyposażeniem i szkoleniem gminnych formacji obrony cywilnej,
4) wdrożenie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania zunifikowanego gminnego systemu wykrywania i alarmowania (SWA) zgodnie z normami ATP-45B oraz systemu alarmowania i ostrzegania mieszkańców,
5) organizowanie, wyposażenie i nadzorowanie gminnej bazy magazynowej OC,
6) zapewnienie logistycznego zabezpieczenia działań obrony cywilnej oraz organizacja współdziałania uczestników przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej w gminie.
II. W zakresie obronności:
1) opracowanie i aktualizowanie dokumentów w ramach planowania i programowania obronnego, w tym:
a) planu operacyjnego funkcjonowania gminy,
b) dokumentacji stanowiska kierownika (SK) i przemieszczenia się na zapasowe miejsce pracy Wójta,
c) opracowanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru urzędu,
2) zapewnienie właściwego obiegu decyzji i informacji dla potrzeb kierowania przez Wójta,
3) prowadzenie spraw reklamowania osób od pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
4) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych (przygotowanie projektów decyzji administracyjnych) na terenie gminy oraz opracowanie:
a) planu świadczeń osobistych Gminy na poszczególne lata,
b) planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy,
c) planu świadczeń rzeczowych Gminy na poszczególne lata,
d) planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy,
e) zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze gminy,
5) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji (planu) akcji kurierskiej Gminy przy współpracy z Wojskowym Komendantem Uzupełnień i Policją,
6) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego na terenie gminy na poszczególne lata, w tym:
a) opracowanie programu szkolenia gminy na poszczególne lata,
b) opracowanie planu szkolenia Urzędu na poszczególne lata,
c) opracowanie dokumentacji ćwiczeń i treningów obronnych, akcji kurierskiej, szkolenia zespołu kierującego akcją kurierską, sprawowanie kontroli wykonywania zadań obronnych w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych, wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta,
III. W zakresie kompleksowego zarządzania kryzysowego:
1) monitorowanie zagrożeń występujących na obszarze gminy i prognozowanie rozwoju sytuacji,
2) koordynowanie opracowania i aktualizacji gminnego planu reagowania kryzysowego,
3) opracowanie procedur reagowania kryzysowego,
4) opracowanie procedur wspierania organów kierujących działaniami reagowania kryzysowego w gminie,
5) opracowanie koncepcji systemu ostrzegania i alarmowania ludności „ROTA" i realizacja tego systemu w miarę pozyskiwanych środków,
6) opracowanie procedur Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zespołu reagowania kryzysowego, organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu kompleksowego zarządzania kryzysowego.

 

Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2012-05-09 13:34:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2018-12-11 12:57:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki