☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świdwin
Herb Urząd Gminy Świdwin

Czwartek 09.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Akty Normatywne ( uchwala):

Data podjęcia Numer aktu Tytuł aktu Treść aktu Typ
2011-02-08III/18/2011w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częściuchwala
2011-02-08III/19/2011w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychuchwala
2011-02-08III/26/2011w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Świdwin oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.uchwala
2011-02-08III/26/2011w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Świdwin oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.uchwala
2011-02-28IV/44/2011w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/12/2011 z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.uchwala
2011-02-28IV/35/2011w sprawie uchylenia uchwały Nr III/18/2011 z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częściuchwala
2011-02-28IV/36/2011w sprawie uchylenia uchwały Nr III/19/2011r. Rady Gminy Świdwin z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychuchwala
2011-03-29V/62/2011w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częściuchwala
2011-03-29V/63/2011w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychuchwala
2011-03-29V/64/2011w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/180/2001 z dnia 21 czerwca 2001r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych ich najemcom i ustalenia zasad ich sprzedażyuchwala
2011-04-29VI/72/2011w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnegouchwala
2011-04-29VI/70/2011w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Oparznie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Lekowie uchwala
2011-04-29VI/76/2011w sprawie poboru podatków i opłat prolongacyjnych w drodze inkasa.uchwala
2011-04-29VI/71/2011w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz ustalenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świdwinuchwala
2011-04-29VI/74/2011w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Świdwin na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. uchwala
2011-06-10VIII/83/2011w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Świdwin oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.uchwala
2011-06-29IX/90/2011w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świdwinuchwala
2011-09-06X/96/2011w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Zabudowa jednorodzinna Krosino?uchwala
2011-11-25XII/103/2011w sprawie podatków od środków transportowych.uchwala
2011-11-25XII/104/2011w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Świdwin w 2012 rokuuchwala
2011-11-25XII/102/2011w sprawie podatku od nieruchomości.uchwala
2011-12-29XIII/112/2011w sprawie zniesienia pomnika przyrodyuchwala
2012-03-30UCHWAA NR XV / 121 / 2012w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Elektrownie wiatrowe ? obręb Bierzwnica gmina Świdwin?uchwala
2012-05-29XVI/127/2012w sprawie podziału Gminy Świdwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.uchwala
2012-05-29XVI/129/2012w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2012r.uchwala
2012-05-29XVI/130/2012w sprawie określenia zasad zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowegoz udziałem gminy Świdwinuchwala
2012-05-29XVI/132/2012w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki logopedy i pedagoga szkolnegouchwala
2012-05-29XVI/126/2012w sprawie podziału Gminy Świdwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychuchwala
2012-09-21XX/190/2012w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.uchwala
2012-09-21XX/194/2012w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Bystrzyna ? tereny nad jeziorem Bystrzyno Małe?, w obrębie Bystrzyna, w gminie Świdwin.uchwala
2012-09-21XX/197/2012w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2012-2017uchwala
2012-09-21xx/199/2012w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Świdwinuchwala
2012-11-27XXII/210/2012w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnegouchwala
2012-11-27XXII/208/2012w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świdwin.uchwala
2012-11-27XXII/209/2012w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świdwin.uchwala
2012-11-27XXII/211/2012w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Świdwinuchwala
2012-11-27XXII/212/2012w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówuchwala
2012-11-27XXII/215/2012w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.uchwala
2012-11-27XXII/216/2012w sprawie podatku od nieruchomościuchwala
2012-11-27XXII /217/2012w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Świdwin w 2013 rokuuchwala
2012-11-27XXII /218/2012w sprawie podatku od środków transportowychuchwala
2012-12-19XXIII/227/2012w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatków i opłat prolongacyjnych w drodze inkasa.uchwala
2012-12-19XXIII/223/2012w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013.uchwala
2013-03-22XXVI/233/2013w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2013r.uchwala
2013-05-23XXVII/238/2013w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin.uchwala
2013-05-23XXVII/237/2013w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwinuchwala
2013-05-23XXVII/239/2013w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.uchwala
2013-06-25XXVIII/243/2013w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/237/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwinuchwala
2013-09-26XXX/252/2013w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013uchwala
2013-09-26XXX/253/2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013uchwala
2013-10-31XXXI/265/2013w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013uchwala
2013-10-31XXXI/261/2013w sprawie podatku od nieruchomościuchwala
2013-10-31XXXI/262/2013w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Świdwinuchwala
2013-10-31XXXI/263/2013w sprawie podatku od środków transportowychuchwala
2013-10-31XXXI/264/2013w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013uchwala
2013-10-31XXXI/260/2013w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniauchwala
2013-12-19XXXIII/271/2013w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013uchwala
2013-12-19XXXIII/275/2013w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014uchwala
2013-12-19XXXIII/276/2013w sprawie zmiany uchwały NR XVI/127/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Świdwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.uchwala
2013-12-19XXXIII/277/2013w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Świdwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.uchwala
2014-01-16XXXIV/278/2014w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020.uchwala
2014-01-16XXXIV/279/2014w sprawiepodwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020.uchwala
2014-02-28XXXV/281/2014w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bewzdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2014 r.uchwala
2014-02-28XXXV/281/2014w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bewzdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2014 r.uchwala
2014-03-26XXXVI/291/2014w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014uchwala
2014-03-26XXXVI/288/2014w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świdwinuchwala
2014-03-26XXXVI/289/2014w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomościuchwala
2014-04-28XXXVII/294/2014w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/288/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 26.03.2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świdwinuchwala
2014-05-30XXXVIII/298/2014w sprawie opłaty targowejuchwala
2014-05-30XXXVIII/295/2014W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Świdwinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.uchwala
2014-05-30XXXVIII/296/2014w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świdwin przez inne niż Gmina Świdwin osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Świdwin, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniauchwala
2014-05-30XXXVIII/297/2014w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego ?Mój Rynek?w Krosinieuchwala
2014-05-30XXXVIII/300/2014w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014uchwala
2014-05-30XXXVIII/295/2014W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Świdwinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.uchwala
2014-05-30XXXVIII/295/2014W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Świdwinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.uchwala
2014-08-27XL/306/2014w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014uchwala
2014-08-27XL /305/2014 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniauchwala
2014-09-30XLI/311/2014w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2014uchwala
2014-09-30XLI/310/2014w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014uchwala
2014-09-30XLI /309/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniauchwala
2014-10-30XLII/317/2014w sprawie podatku od środków transportowychuchwala
2014-10-30XLII/313/2014w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/297/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego ?Mój rynek? w Krosinieuchwala
2014-10-30XLII/316/2014w sprawie podatku od nieruchomościuchwala
2014-10-30XLII/318/2014w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014uchwala
2014-11-14XLIV/319/2014w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014uchwala
2014-12-08II/2/2014w sprawie zmiany Statutu Gminy Świdwinuchwala
2014-12-08II/4/2014w sprawie dokonania zmian w budżecie gmniny na rok 2014uchwala
2014-12-30III/6/2014w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/297/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego ?Mój Rynek? w Krosinie.uchwala
2014-12-30III/18/2014w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015uchwala
2014-12-30III/19/2014w sprawie zasad udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjachuchwala
2015-03-02V/24/2015w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2015 r.uchwala
2015-03-02V/26/2015w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015uchwala
2015-04-24VI/29/2015w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdwinuchwala
2015-04-24VI/31/2015w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015uchwala
2015-06-30VIII/40/2015w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania i kontroli dotacji celowej dla spółek wodnych.uchwala
2015-06-30VIII/36/2015w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej: Gminnej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Lekowieuchwala
2015-06-30VIII/37/2015w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwnicy i nadania jej statutuuchwala
2015-06-30VIII/38/2015uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjachuchwala
2015-08-25IX/45/2015w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości o nr ewid. 76/49 obręb Krosinouchwala
2015-09-30X/50/2015w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015uchwala
2015-09-30X/54/2015zmieniająca uchwałę w sprawie określania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniauchwala
2015-10-27XI/55/2015w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniauchwala
2015-11-17XII/57/2015w sprawie opłaty targowejuchwala
2015-11-17XII/58/2015w sprawie podatku od nieruchomościuchwala
2015-11-17XII/59/2015w sprawie podatku od środków transportowychuchwala
2015-11-17XII/60/2015w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015uchwala
2015-12-29XIII/70/2015w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2016uchwala
2015-12-29XIII/67/2015w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015uchwala
2015-12-29XIII/68/2015w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowejuchwala
2015-12-29XIII/69/2015w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnegouchwala
2016-02-29XIV/78/2016w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016uchwala
2016-02-29XIV/75/2016w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2016 rokuuchwala
2016-04-29XVI/85/2016w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwinuchwala
2016-04-29XVI/86/2016w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świdwinuchwala
2016-04-29XVI/88/2016w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016uchwala
2016-05-30XVIII/91/2016w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świdwinuchwala
2016-06-30XIX/96/2016zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Świdwinuchwala
2016-06-30XIX/100/2016w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016uchwala
2016-08-30XX/107/2016zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniauchwala
2016-08-30XX/108/2016w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016uchwala
2016-09-30XXII/113/2016w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwinuchwala
2016-09-30XXII/120/2016w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016uchwala
2016-09-30XXII/114/2016w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówuchwala
2016-10-28XXIII/124/2016w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomościuchwala
2016-10-28XXIII/125/2016w sprawie podatku od środków transportowychuchwala
2016-11-23XXVII.195.K.2016w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwał Rady Gminy Świdwin z dnia 28 października 2016 r.: Nr XXIII/124/2016 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i Nr XXIII/125/2016 w sprawie podatku od środków transportowychuchwala
2016-11-25XXIV/131/2016w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016uchwala
2016-12-29XXV/136/2016w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniauchwala
2016-12-29XXV/141/2016w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016uchwala
2016-12-29XXV/143/2016w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2017uchwala
2016-12-29XXV/140/2016zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniauchwala
2017-01-26XXVI/144/2017w sprawie trybu i zasad nadawania tytułów ?Honorowy Obywatel Gminy Świdwin? oraz ?Zasłużony dla Gminy Świdwin?uchwala
2017-03-30XXVIII/149/2017w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2017 rokuuchwala
2017-03-30XXVIII/150/2017w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017uchwala
2017-03-30XXVIII/151/2017w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017uchwala
2017-03-30XXVIII/148/2017w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.uchwala
2017-05-30XXX/163/2017w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017uchwala
2017-05-30XXX/159/2017w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówuchwala
2017-05-30XXX/160/2017w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwinuchwala
2017-05-30XXX/158/2017zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2017 rokuuchwala
2017-06-22XXXI/215/2017w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017uchwala
2017-07-20XXXIV/220/2017w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017uchwala
2017-07-20XXXIV/218/2017w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnejuchwala
2017-08-10XXXV/223/2017w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnejuchwala
2017-08-10XXXV/221/2017w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnejuchwala
2017-08-25XXXVI/228/2017w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017uchwala
2017-08-25XXXVI/227/2017zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniauchwala
2017-09-29XXXVII/232/2017w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017uchwala
2017-10-27XXXVIII/240/2017w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomościuchwala
2017-10-27XXXVIII/241/2017w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017uchwala
2017-11-28XXXIX/246/2017w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Świdwinuchwala
2017-11-28XXXIX/250/2017w sprawie podatku od środków transportowychuchwala
2017-11-28XXXIX/247/2017w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2018 rokuuchwala
2017-12-28XL/253/2017w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2018uchwala
2017-12-28XL/252/2017w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017uchwala
2018-01-29XLI/259/2018w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej w Bełtnie nr 295013Zuchwala
2018-03-29XLIII/264/2018w sprawie podziału Gminy Świdwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczychuchwala
2018-03-29XLIII/275/2018w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018uchwala
2018-03-29XLIII/263/2018w sprawie podziału Gminy Świdwin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręguuchwala
2018-03-29XLIII/265/2018w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w placówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Świdwinuchwala
2018-04-26XLIV/280/2018w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018uchwala
2018-05-29XLV/287/2018w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018uchwala
2018-06-29XLVI/293/2018w sprawie wprowadzenia w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Świdwin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowychuchwala
2018-06-29XLVI/295/2018w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018uchwala
2018-06-29XLVI/292/2018w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świdwinuchwala
2018-08-28XLVII/298/2018w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniauchwala
2018-08-28XLVII/300/2018w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018uchwala
2018-09-19XXIV.212.K.2018w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniauchwala
2018-09-28XLVIII/307/2018w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świdwinuchwala
2018-09-28XLVIII/308/2018w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018uchwala
2018-09-28XLVIII/301/2018w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świdwinuchwala
2018-11-19I/3/2018w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości o nr ewid. 446/20, 446/21, 756/15 obręb Świdwinekuchwala
2018-11-19I/3/2018w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości o nr ewid. 446/20, 446/21, 756/15 obręb Świdwinekuchwala
2018-11-26II/5/2018w sprawie podatku od nieruchomościuchwala
2018-11-26II/6/2018w sprawie podatku od środków transportowychuchwala
2018-11-26II/7/2018w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018uchwala
2018-12-28III/25/2018w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023uchwala
2018-12-28III/20/2018w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwinuchwala
2018-12-28III/29/2018w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018uchwala
2018-12-28III/30/2018w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2019uchwala
2018-12-28III/12/2018w sprawie zmiany Statutu Gminy Świdwinuchwala
2018-12-28III/15/2018w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości o nr ewid. 6/15 obręb Smardzkouchwala
2018-12-28III/16/2018w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości o nr ewid. 85/8 obręb Krosinouchwala
2018-12-28III/21/2018w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2019 rokuuchwala
2018-12-28III/24/2018w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ?Posiłek w szkole i w domu?na lata 2019-2023uchwala
2019-02-11IV/34/2019w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminyuchwala
2019-02-26V/35/2019zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwinuchwala
2019-02-26V/45/2019w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019uchwala
2019-02-26V/36/2019zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwinuchwala
2019-02-26V/37/2019w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówuchwala
2019-02-26V/39/2019w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023uchwala
2019-04-30VIII/59/2019w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdwin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Świdwinuchwala
2019-04-30VIII/62/2019w sprawie zasad udzielania przez Gminę Świdwin dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczaniauchwala
2019-06-04IX/82/2019w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019uchwala
2019-06-04IX/72/2019zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwnicy i nadania jej statutuuchwala
2019-06-04IX/75/2019w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwinuchwala
2019-06-04IX/76/2019w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwinuchwala
2019-06-04IX/77/2019w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwinuchwala
2019-06-04IX/79/2019w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwinuchwala
2019-06-04IX/80/2019w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwinuchwala
2019-06-04IX/81/2019w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwinuchwala
2019-06-04IX/78/2019w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwinuchwala
2019-06-04IX/71/2019zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania przez Gminę Świdwin dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczaniauchwala
2019-08-27X/90/2019w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019uchwala
2019-09-16XI/91/2019zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Świdwin na lata 2008-2032?uchwala
2019-09-24XII/96/2019w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019uchwala
2019-09-24XII/93/2019w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świdwinuchwala
2019-09-24XII/95/2019w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2024uchwala
2019-10-29XIII/103/2019w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świdwinuchwala
2019-10-29XIII/109/2019w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019uchwala
2019-10-29XIII/101/2019w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwinuchwala
2019-10-29XIII/102/2019w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówuchwala
2019-11-26XIV/115/2019w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwinuchwala
2019-11-26XIV/116/2019w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świdwinuchwala
2019-11-26XIV/118/2019w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomościuchwala
2019-11-26XIV/119/2019w sprawie podatku od środków transportowychuchwala
2019-11-26XIV/120/2019w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019uchwala
2019-11-26XIV/114/2019w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2024uchwala
2019-12-23XV/130/2019w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub ?Senior+? w miejscowości Krosinouchwala
2019-12-23XV/124/2019w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019uchwala
2019-12-23XV/125/2019w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2020uchwala
2019-12-23XV/121/2019w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2020 rokuuchwala
2019-12-23XV/131/2019w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub ?Senior+? w miejscowości Rogalinouchwala
2020-01-16XVI/133/2020zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub ?Senior+? w miejscowości Rogalinouchwala
2020-01-16XVI/132/2020zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub ?Senior+? w miejscowości Krosinouchwala
2020-01-28XVII/134/2020zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Świdwinuchwala
2020-01-28XVII/136/2020w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020uchwala
2020-02-25XVIII/140/2020w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020uchwala
2020-06-09XIX/152/2020w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020uchwala
2020-06-09XIX/153/2020w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020uchwala
 
 
ilość odwiedzin: 3957514

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X