ZMIANA WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 


1.Przyjęcie wniosku o zmianę wpisu w CEIDG na formularzu CEIDG-1 w formie papierowej oraz przekształcenie go w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG – dotyczy przedsiębiorców figurujących w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wniosek o zmianę wpisu do CEIDG można złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG (www.ceidg.gov.pl).

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Wniosek o zmianę wpisu - CEIDG-1 (druk do pobrania w pokoju nr 45, II piętro, Urząd Gminy Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1w Świdwinie lub poniżej),

POBIERZ WNIOSEK (wersja MS Word)

POBIERZ WNIOSEK (wersja PDF)

POBIERZ FORMULARZ KOREKT - CEIDG-POPR

POBIERZ INSTRUKCJĘ DO WNIOSKU

2. dowód tożsamości - do wglądu.

W przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, wymagane jest pełnomocnictwo upoważniające do złożenia wniosku.

Wniosek przesyłany listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Wniosek o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej można złożyć w pokoju nr 45 Urzędu Gminy Świdwin (pokój nr 45 II piętro), Plac Konstytucji 3 Maja 1

OPŁATY
Wniosek o zmianę wpisu we właściwej ewidencji nie podlega opłacie.
W przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika:
1. małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice), rodzeństwa – pełnomocnictwo nie podlega opłacie,
2. w innych przypadkach opłata skarbowa wynosi 17 zł.
Opłatę można uregulować:
- gotówką w kasie Urzędu Gminy Świdwin,
- przelewem na konto – Pomorski Bank Spółdzielczy nr 89 8581 0004 0016 0182 2000 0001

OSOBA DO KONTAKTU
Stanisława Naniewicz- podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
tel. 94 36 520 15 wew. 23 , pokój nr 45 (II piętro) Urząd Gminy Świdwin.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
1. Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę elektroniczną i przesyłanie do CEIDG następuje następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
2. W przypadku, gdy złożony wniosek jest niepoprawny wnioskodawca zostanie wezwany do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

PODSTAWA PRAWNA
• ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.);
• ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.);
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.);
• rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 87, poz. 1330).

Wytworzył:
Cezary Romaniuk
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-03-28 08:54:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2013-03-28 09:45:32)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki