☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Świdwin
herb gminy

Sobota 30.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

WYKREŚLENIE WPISU Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG można złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG (www.ceidg.gov.pl).

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
1. Wniosek o wykreślenie wpisu - CEIDG-1 (druk do pobrania w pokoju nr 45, II piętro, Urząd Gminy Świdwin Plac Konstytucji 3 Maja 1 w Świdwinie lub poniżej),

POBIERZ WNIOSEK (wersja MS Word)

POBIERZ WNIOSEK (wersja PDF)

POBIERZ FORMULARZ KOREKT - CEIDG-POPR

POBIERZ INSTRUKCJĘ DO WNIOSKU

2. dowód tożsamości - do wglądu.
W przypadku załatwienia sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, wymagane jest pełnomocnictwo upoważniające do złożenia wniosku.
Wniosek przesłany listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.


OPŁATY
Wniosek o wykreślenie wpisu z właściwej ewidencji nie podlega opłacie.
W przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika:
1. małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice), rodzeństwa – pełnomocnictwo nie podlega opłacie,
2. w innych przypadkach opłata skarbowa wynosi 17 zł.
Opłatę można uregulować:
- gotówką w kasie Urzędu Gminy Świdwin,
- przelewem na konto – Pomorski Bank Spółdzielczy nr 89 8581 0004 0016 0182 2000 0001


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Świdwin (pokój nr 45, II piętro),Plac Konstytucji 3 Maja 1 w Świdwinie

OSOBA DO KONTAKTU
Stanisława Naniewicz- podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
tel. 94 36520 15, pokój nr 45 (II piętro) Urząd Gminy Białogard.


SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG następuje następnego dnia roboczego od daty wpływu wniosku.
W przypadku, gdy złożony wniosek jest niepoprawny wnioskodawca zostanie wezwany do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.


TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku przedsiębiorców figurujących w CEIDG czynności organu gminy związane z przyjęciem wniosku nie obejmują dokonania wykreślenia wpisu w CEIDG. Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

PODSTAWA PRAWNA
• ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.);
• ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.);
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.);
• rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 87, poz. 1330).


UWAGI
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu – w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Wytworzył:
Cezary Romaniuk
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-03-28 08:57:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2013-03-28 09:47:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 898285