Uchwały 2005

UCHWAŁA Nr  XXVI/220/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy ŚwidwinUCHWAŁA  Nr XXVI/219/2005 Rady  Gminy  Świdwin z  dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006UCHWAŁA  Nr  XXVI/218/2005 Rady Gminy Świdwin z  dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świdwin na rok 2006UCHWAŁA   Nr  XXVI/217/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach zerowych prowadzonych przez gminę Świdwin.UCHWAŁA Nr  XXVI/216/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówUchwała Nr  XXV/215/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia “Regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami”UCHWAŁA Nr  XXVI/214/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005UCHWAŁA Nr  XXVI/213/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Świdwin Nr XXV/209/2005 z dnia 22 listopada 2005r.UCHWAŁA Nr  XXVI/212/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Świdwin Nr XXV/194/2005 z dnia 22 listopada 2005r.UCHWAŁA Nr  XXVI/211/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie spłaty kredytu z Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie.UCHWAŁA Nr XXVI/210/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi na 2006 rok.UCHWAŁA Nr XXV/209/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia spłaty kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie.UCHWAŁA Nr XXV/208/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 listopada 2005r w sprawie współfinansowania przygotowania wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia Związku Międzygminnego „Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi” pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w gminach leżących w dorzeczu Regi” wskazanego przez Ministra Środowiska do udzielenia dofinansowania ze środków pomocy technicznej Funduszu SpójnościUCHWAŁA NR XXV/207/2005 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Wiejską Świdwin dwóch zamieszkałych lokali dotychczas niesprzedanych przez Nadleśnicwo Świdwin RDLP Szczecinek na rzecz ich najemców w miejscowości Lekowo.UCHWAŁA NR XXV/206/2005 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w LekowieUCHWAŁA Nr XXV/205/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla inwestycji „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, gmina Połczyn Zdrój”UCHWAŁA Nr XXV/204/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie poręczenia dla „Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami” Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie, planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na inwestycję „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, gmina Połczyn Zdrój”UCHWAŁA Nr XXV/203/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawek od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboruUCHWAŁA Nr XXV/202/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie podatku od środków transportowychUCHWAŁA Nr XXV/201/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2006 rokUCHWAŁA Nr XXV/200/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie podatku od nieruchomościUCHWAŁA Nr XXV/199/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie poręczenia przez Gminę Świdwin zobowiązania wekslowego ustanowionego przez „Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami” Spółka z o.o. z siedzibą w Świdwinie, dla zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Projektu pod nazwą „Budowa Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym, gmina Połczyn Zdrój”UCHWAŁA Nr XXV/198/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pn. „Gazyfikacja gminy” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejUCHWAŁA  NR XXV/197/2005 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa hali sportowej przy szkole w Lekowie”UCHWAŁA  NR XXV/196/2005 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Świdwin umowy o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu przedsięwzięcia p.n. „Budowa hali sportowej przy szkole w Lekowie”UCHWAŁA Nr  XXV/195/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie spłaty kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. w KoszalinieUCHWAŁA Nr  XXV/ 194/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie spłaty kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w SzczecinieUCHWAŁA  Nr  XXV/193/2005 Rady  Gminy  Świdwin z  dnia 22 listopada 2005r. w sprawie dokonania zmian uchwalonego planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005UCHWAŁA Nr XXV/192/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005UCHWAŁA Nr XXV/191/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XX/158/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2005r. i Nr XXIV/181/2005r. z dnia 21 września 2005r.  w sprawie zaciągnięcia kredytu.UCHWAŁA Nr XXV/190/2005 Rady Gminy  Świdwin z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia założeń polityki społeczno-gospodarczej gminy Świdwin na rok 2006UCHWAŁA NR XXIV/189/2005 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 września 2005r. uchylająca uchwałę Nr X/95/99 Rady Gminy ŚwidwinUCHWAŁA Nr XXIV/ 188/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 września 2005 roku w sprawie określenia wysokości diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady Gminy ŚwidwinUCHWAŁA Nr XXIV/ 187/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 września 2005 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr II/15/2002 Rady Gminy ŚwidwinUCHWAŁA NR XXIV/186/2005 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 września 2005 w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa hali sportowej przy szkole w Lekowie gmina Świdwin”.UCHWAŁA NR XXIV/185/2005 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 21 września 2005r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowychUCHWAŁA Nr XXIV/184/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 września 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005UCHWAŁA Nr XXIV/183/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 września 2005r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.UCHWAŁA Nr XXIV/182/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 września 2005r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie spłaty kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie.UCHWAŁA Nr XXIV/181/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 września 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XX/158/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

UCHWAŁA Nr XXIV/180/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 września 2005r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku

 UCHWAŁA Nr XXIII/179/2005 Rady Gminy Świdwin Z dnia 17 maja 2005 roku  w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.UCHWAŁA Nr XXIII/178/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Gminy do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy 

UCHWAŁA Nr XXIII/177/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie sprzedaży działki nr 34 o powierzchni 0,52 ha) i działki nr 14 o powierzchni 0,18 ha, położonej w obrębie Lipce, gmina Świdwin 

UCHWAŁA Nr XXIII/176/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie sprzedaży części zabudowanej działki nr 85 położonej w obrębie Cieszeniewo 

UCHWAŁA Nr XXIII/175/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy ŚwidwinUCHWAŁA NR XXIII/174/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie spłaty kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie 

UCHWAŁA Nr XXII/173/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie przyznania diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej 

UCHWAŁA Nr XXII/172/2005 Rady Gminy Ś w i d w i n z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005 

UCHWAŁA Nr XXII/171/2005 Rady Gminy Ś w i d w i n z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok 

UCHWAŁA Nr XXII/170/2005 Rady Gminy Ś w i d w i n z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Świdwin za rok 2004 

UCHWAŁA Nr XXI/169/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury w LekowieUCHWAŁA Nr XXI/168/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Świdwin

 

 

UCHWAŁA Nr XXI/167/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zobowiązania Wójta do realizacji inwestycji.

 

 

UCHWAŁA Nr XXI/166/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Cieszeniewo.

 

 

UCHWAŁA Nr XXI/165/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie nabycia działki nr 227/6 w obrębie Bierzwnica

 

UCHWAŁA Nr XXI/164/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świdwin

 

UCHWAŁA Nr XX/163/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Sława z doprowadzeniem do m. Cieszeniewo, Gm. Swidwin"

 

 

UCHWAŁA Nr XX/ 162 /2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminy wiejskiej Świdwin oraz ustalenia przebiegu dróg gminnych

 

 

UCHWAŁA Nr XX/ 161 /2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach zerowych prowadzonych przez gminę Świdwin.

 

 

UCHWAŁA Nr XX/160/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2005r.

 

 

UCHWAŁA Nr XX/159/2005 Rady Gminy Ś w i d w i n z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005

 

 

UCHWAŁA Nr XX/158/2005 Rady Gminy Ś w i d w i n z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

 

UCHWAŁA Nr XX/157/2005 Rady Gminy Ś w i d w i n z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2005

Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2005-08-12 14:06:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2008-12-01 14:43:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki