Uchwały 2004

UCHWAŁA XIX/156/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 grudnia 2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szcegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach zerowych prowadzonych przez gminę Świdwin - UCHYLONAUCHWAŁA XIX/155/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swidwin pod nazwą "Bystrzyna - tereny nad jeziorem Bystrzyno Małe"UCHWAŁA Nr XIX/ 154 /2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówUCHWAŁA Nr XIX/153/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie dokonania zmian uchwalonego planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004

 UCHWAŁA Nr XIX/ 152 /2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie wystawienia weksla in blanco dla Agencji Nieruchomości Rolnej Oddział Terenowy w Szczecinie jako zabezpieczenie roszczeń należytego wykonania umowy

 UCHWAŁA Nr XIX/151/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004.

 

UCHWAŁA Nr XIX/150/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świdwin na rok 2005UCHWAŁA Nr XVIII/149/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie określenia wzoru informacji i formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, leśnego i rolnegoUCHWAŁA Nr XVIII/148/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zbycia nieruchomości w miejscowości BełtnoUCHWAŁA Nr XVIII/147/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŚwidwinieUCHWAŁA Nr XVIII/146/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia spłaty kredytu z Pomorskiego Banku Spółdzielczego Oddział w ŚwidwinieUCHWAŁA Nr XVIII/145/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie podatku od środków transportowychUCHWAŁA Nr XVIII/144/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboruUCHWAŁA Nr XVIII/143/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie podatku od nieruchomościUCHWAŁA Nr XVIII/142/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004.UCHWAŁA Nr XVIII/141/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia założeń polityki społeczno-gospodarczej gminy Świdwin na rok 2005UCHWAŁA Nr XVII/140/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie spłaty kredytu z Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Region Zachodniopomorski Oddział w GryficachUCHWAŁA Nr XVII/139/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 września 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/104/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytuUCHWAŁA Nr 138 Rady Gminy Świdwin z dnia 29.09.2004 r.  w sprawie nabycia niezabudowanych działek Nr 122/1 i 122/2 w obrębie Cieszyno na cele publiczneUCHWAŁA Nr 137 Rady Gminy Świdwin z dnia 29.09.2004 r.  w sprawie nabycia niezabudowanych działek Nr 81/13 i 81/14 w obrębie Berkanowo na cele publiczneUCHWAŁA Nr 136 Rady Gminy Świdwin z dnia 29.09.2004 r w sprawie nabycia działki niezabudowanej Nr 36/24 w obrębie Łąkowo na cele publiczneUCHWAŁA Nr 135 Rady Gminy Świdwin z dnia 29.09.2004 r.  w sprawie nabycia niezabudowanych działek Nr 23/12 i 23/13 w obrębie Lipce na cele publiczne

 UCHWAŁA NR XVII / 134 /2004 RADY GMINY W ŚWIDWINIE z dnia 29 wrzeœnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatnoœci za usługi świadczone przez GMINNY OŚRODEK POMOCY SPO£ECZNEJ W ŚWIDWINIE, warunków zwolnienia z opłat i trybu ich rozliczania. 

Uchwała Nr XVII/ 133 / 2004 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 29 września 2004r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorców za świadczenia z pomocy społecznej.UCHWAŁA NR XVII/132/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 września 2004r. w sprawie uchylenia Statutu i Regulaminu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŚwidwinieUCHWAŁA NR XVII/131/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 września 2004 roku w sprawie sprzedaży części działki zabudowanej nr 10/5 położonej w obrębie miejscowości SławaUCHWAŁA NR XVII/130/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 września 2004 roku w sprawie dokonania zmian uchwalonego planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004UCHWAŁA Nr XVII/129/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 września 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004.UCHWAŁA Nr XVII/ 128 /2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 września 2004 roku  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 rokuUCHWAŁA Nr XVI/127/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 15 lipca 2004 w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminyUCHWAŁA Nr XVI/126/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ŚwidwinUCHWAŁA Nr XVI/125/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świdwin na lata 2004-2013UCHWAŁA Nr XVI/124/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 108/2 o pow. 0,5000 ha, położonej w obrębie RogalinoUCHWAŁA Nr XVI/123/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 221/1 o pow. 0,0518 ha, położonej w obrębie PrzybysławUCHWAŁA Nr XVI/122/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami 119 i 120, położonych w obrębie BystrzynaUCHWAŁA Nr XVI/121/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geodezycjnym 45 o pow. 0,92 ha , położonej w obrębie BierzwnicaUCHWAŁA Nr XVI/120/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 15 lipca 2004 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Wiesławę Szewczak zam. Bierzwnica 68/5 pocz. 78-324 CieszeniewoUCHWAŁA Nr XIV/119/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/109/2004 Rady Gminy ŚwidwinUCHWAŁA Nr XIV/118/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 kwietnia 2004r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnegoUCHWAŁA Nr XIV / 117/ 2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/ 109/ 2004 Rady Gminy ŚwidwinUCHWAŁA  NR  XIV / 116 / 2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 kwiecień 2004r. w sprawie uchylenia niezrealizowanych uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ŚwidwinUCHWAŁA Nr XIV/115/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004.UCHWAŁA Nr XIV/114/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia ... kwietnia 2004 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rokUCHWAŁA Nr XIV/113/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rokUCHWAŁA Nr XIII/112/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoUCHWAŁA Nr XIII/111/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściekówUCHWAŁA Nr XIII/110/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004UCHWAŁA NR XIII / 109 / 2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 10 marca 2004 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie do załatwiania spraw i wydawania decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych.

 

UCHWAŁA Nr XIII/108/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 10 marca 2004 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 15, położonej w obrębie ŁąkowoUCHWAŁA Nr XIII/107/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 10 marca 2004r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2004.UCHWAŁA Nr XII/106/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Wandę Wypych zam. Osowo 18, pocz. 78-311 Rusinowo na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŚwidwinieUCHWAŁA Nr XII/105/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie ustalenia wskaźnika, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowegoUCHWAŁA Nr XII/104/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.UCHWAŁA Nr XII/103/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004UCHWAŁA Nr XII/102/2004 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świdwin na rok 2004

Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2005-08-26 11:51:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2006-02-09 13:00:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki