Uchwały 2006


UCHWAŁA Nr IV/17/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/53/2003 Rady Gminy Świdwin w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe.


UCHWAŁA Nr IV/16/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach zerowych prowadzonych przez gminę Świdwin.


UCHWAŁA Nr IV/15/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie poboru podatków i opłat prolongacyjnych w drodze inkasa.


UCHWAŁA Nr IV/14/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006.


UCHWAŁA Nr IV/13/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2006 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.


UCHWAŁA Nr IV/12/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Świdwin na rok 2007.

 

BUDŻET NA 2007 ROK - część opisowa

 

Załączniki


UCHWAŁA Nr III/11/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 101 o powierzchni 2,5000 ha, położonej w obrębie Oparzno Kw-14738.


UCHWAŁA Nr III/10/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości diet zryczałtowanych dla Wiceprzewodniczących Rady Gminy Świdwin.


UCHWAŁA Nr III/9/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego Rady Gminy Świdwin.


UCHWAŁA Nr III/8/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży slużbowych dla radnych Rady Gminy Świdwin.


UCHWAŁA Nr III/7/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie spłaty kredytu z Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie.


UCHWAŁA Nr III/6/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie spłaty kredytu z Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie.


UCHWAŁA Nr III/5/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006.


UCHWAŁA Nr III/4/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 grudnia 2006 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVII/221/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.


UCHWAŁA Nr I/3/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Świdwin


UCHWAŁA Nr I/2/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Świdwin


UCHWAŁA Nr I/1/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Świdwin 

UCHWAŁA Nr XXXI/280/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 października 2006r. w sprawie sprzedaży części działki Nr 382/2 położonej w miejscowości Świdwinek.UCHWAŁA Nr XXXI/279/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 października 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świdwin za pierwsze półrocze.UCHWAŁA Nr XXXI/278/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 października 2006r. w sprawie ustalenia wysokości stawek od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru.UCHWAŁA Nr XXXI/277/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 października 2006r. w sprawie podatku od nieruchomości.UCHWAŁA Nr XXXI/276/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 października 2006r. w sprawie podatku od środków transportowych.UCHWAŁA Nr XXXI/275/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 października 2006r. w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie spłaty kredytu z Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie.UCHWAŁA Nr XXXI/274/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 października 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pn. "Gazyfikacja gminy" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.UCHWAŁA Nr XXXI/273/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 października 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.UCHWAŁA Nr XXXI/272/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 października 2006r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006.

 


UCHWAŁA Nr XXXI/271/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 października 2006r. w sprawie uchwalenia założeń polityki społeczno-gospodarczej Gminy Świdwin na 2007 rok.


UCHWAŁA Nr XXVIII/270/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 września 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/269/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy w roku 2006 dla Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z przeznaczeniem na remont drogi nr 152 w Rusinowie.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/268/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 września 2006 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/267/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie dokonania zamiany nieruchomości.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/266/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie nabycia niezabudowanych działek: nr 28/1 o powierzchni 0,9200 ha, nr 28/2 o powierzchni 1,2191 ha i nr 28/10 o powierzchni 0,3209 ha położonych w obrębie Smardzko, gmina Świdwin.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/265/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 96 o powierzchni 0,3200 ha, położonej w obrębie ROGALINO KW - brak.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/264/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie zwolnienia z opłat związanych z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej osób bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/263/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/262/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę hali sportowej przy szkole w Lekowie.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/261/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie spłaty kredytu z Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Koszalinie.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/260/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Ząbrowo na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/259/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Świdwinek na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/258/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Smardzko na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/257/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Sława na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/256/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Rusinowo na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/255/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Rogalino na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/254/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Przybysław na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/253/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Oparzno na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/252/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Niemierzyno na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/251/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Krosino na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/250/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Łąkowo na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/249/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Lekowo na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/248/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Klępczewo na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/247/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Kluczkowo na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/246/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Cieszeniewo na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/245/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Bystrzyna na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/244/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Bierzwnica na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/243/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Berkanowo na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/242/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Bełtno na lata 2006 - 2013.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/241/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie nabycia działki nr 42 o powierzchni 0,52 ha w obrębie Sława.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/240/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie nabycia działki nr 81/23 o powierzchni 0,0772 ha, KW 33477, położonej w obrębie Oparzno.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/239/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2006.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/238/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

 


UCHWAŁA Nr XXVIII/237/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005.Załączniki:Część opisowaZałączniki 1 i 2Załączniki 3 do 5Załączniki 6 do 12 

UCHWAŁA Nr  XXVII/236/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 137 o powierzchni 0,20 ha, położonej w obrębie Niemierzyno, gmina Świdwin.UCHWAŁA Nr XXVII/235/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Łąkowo, gmina Świdwin.UCHWAŁA Nr  XXVII/234/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie nabycia działki nr 115 o powierzchni 0,41 ha w obrębie Cieszyno.UCHWAŁA Nr XXVII/233/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi 19/1 o powierzchni 0,2000 ha i 19/2 o powierzchni 0,0187 ha, położonych w obrębie Sława,  gmina Świdwin.UCHWAŁA Nr  XXVII/232/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 139/2 o powierzchni 0,1079 ha, położonej w obrębie Niemierzyno, gmina Świdwin.UCHWAŁA Nr XXVII/231/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi 216 o powierzchni 1,14 ha i 114/1 o powierzchni 0,25 ha położonych w obrębie Bierzwnica, gmina Świdwin.UCHWAŁA Nr  XXVII/230/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 1 o powierzchni 1,60 ha, położonej w obrębie Gola Dolna, gmina Świdwin.UCHWAŁA Nr  XXVII/229/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 549 o powierzchni 0,35 ha, położonej w obrębie Rusinowo, gmina Świdwin.UCHWAŁA Nr XXVII/228/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 69 o powierzchni 0,31 ha, położonej w obrębie Łąkowo, gmina Świdwin.UCHWAŁA Nr XXVII/227/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi 54 o powierzchni 0,10 ha i 55 o powierzchni 0,15 ha położonych w obrębie Ząbrowo, gmina Świdwin.UCHWAŁA Nr  XXVII/226/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 53 o powierzchni 0,16 ha, położonej w obrębie OSOWO, gmina ŚwidwinZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XXVII/225/2006 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 lutego 2006r. rozstrzygnięcie Rady Gminy ŚWIDWIN o sposobie rozpatrzenia NIEUWZGLĘDNIONYCH uwag WNIESIONYCH do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoUchwała Nr XXVII/225/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Świdwin pod nazwą „Bystrzyna – tereny nad  jeziorem Bystrzyno Małe”Uchwała  Nr XXVII/224/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rokUchwała Nr XXVII/ 223/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świdwin”UCHWAŁA  Nr XXVII/222/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i oddziałach zerowych prowadzonych przez gminę Świdwin.UCHWAŁA Nr  XXVII/221/2006 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2006-03-03 12:15:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2007-02-06 14:19:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki