Kierownictwo urzędu - Skarbmik

 
Skarbnik Gminy


Funkcję Skarbnika sprawuje mgr Renata Kamińska

Zadania Skarbnika Gminy
 
1. Skarbnik Gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy oraz kierownikiem referatu finansowego.
2. Do zadań Skarbnika Gminy należy opracowanie wstępnych założeń procedury uchwalenia budżetu oraz propozycji co do rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych stanowiących załącznik do projektu budżetu i przedkładanie Radzie Gminy.
3. Opracowanie projektu sprawozdania z wykonania budżetu gminy i przedkłada go Wójtowi.
4. Ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową.
5. Udziela lub odmawia udzielanie kontrasygnaty na dokumentach będących wynikiem czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
Wytworzył:
Udostępnił:
Błaszczyk Marcin
(2003-05-30 11:07:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2007-01-31 10:05:50)