Przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo własnosci

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek: Druk do pobrania
2. oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej (z ostatnich 3 miesięcy)

Opłaty :
Bez opłat

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych następuje w drodze decyzji Wójta Gminy Świdwin.
2. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo.

Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Wójta Gminy Świdwin.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat rolny i ochrony środowiska pok. 48

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. z 2001r. , Nr 120, poz.1299) , rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997r. w sprawie wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 1997r., Nr 157, poz.1037). Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r., Nr 46, poz.543 ze zm.)
Wytworzył:
Udostępnił:
Błaszczyk Marcin
(2003-06-26 12:21:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Błaszczyk Marcin
(2003-06-26 14:38:06)