Zbywanie nieruchomości w drodze przetargów

Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów


Termin i sposób załatwienia sprawy :
Wójt Gminy Świdwin przeznacza nieruchomość do sprzedaży i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Świdwine w sołectwach w sposób zwyczajowio przyjęty oraz w prasie. Po upływie terminu składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia zamieszczenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości.
1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata wadium podanego w ogłoszeniu .
2.Wadium należy wpłacić nie później niż na 3 dni przed przetargiem
3.Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników jeżeli chociaż 1 uczestnik zaoferuje cenę wyższą od wywoławczej.
4. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od podpisania umowy notarialnej.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1996r. Nr 54, poz.245 z późn.zm).
6. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nieruchomości a pozostałym zwraca się w terminie do 3-ech dni od daty przetargu.
7. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium a także pełnomocnictwo notarialne sporządzone przez firmę, bądź osobę fizyczną , którą reprezentuje.
8. Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
9. Łączny termin postępowania wynosi ok. 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.
10. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy :
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat rolny i ochrony środowiska pok. 48

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2000r. Nr 46 , poz.543 ze .zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U.z 1998r. Nr 9 , poz.30).
Wytworzył:
Udostępnił:
Błaszczyk Marcin
(2003-06-26 11:57:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Błaszczyk Marcin
(2003-06-26 14:53:50)