Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
Powinien on zawierać nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego.
2. Plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów.
3. Pozwolenie na budowę, jeżeli w pasie drogi umieszczane są urządzenia typu przyłącza gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne itp.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa za wniosek – 5 zł. (na podst. art.1 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej - w znakach opłaty skarbowej)
2. Opłata skarbowa za załącznik 0,50 zł. (na podst. art.1 ust.1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej - w znakach opłaty skarbowej).
3. Opłata stała za wydanie decyzji – 76,00 zł.w znakach opłaty skarbowej.
4. Opłata za zajęcie pasa drogi odpowiada iloczynowi zajętej powierzchni m2 , stawki opłaty za m2 i liczby dni zajęcia pasa, określonej w decyzji.
Opłata ta wynosi 0,40 zł. za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego dla dróg powiatowych i gminnych.
Podstawa : art.40 ust.1-7 oraz art.47 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. Nr 71, poz. 838 oraz art.10 pkt. 1 do 4, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z 1986r).
Ustalono także ryczałt za każdy dzień utrudnień w ruchu drogowym w wysokości 100,00 zł za zajęcie powyżej 20 % szerokości jezdni oraz 200,00 zł za całkowite zajęcie jezdni.

Opłatę należy wpłacić na rachunku Urzędu Gminy w Świdwinie :

Pomorski Bank Spółdzielczy

89 8581 0004 0016 0182 2000 0001


Znaki opłaty skarbowej - do nabycia w pokoju nr 51 w Urzędzie Gminy w Świdwinie.

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy :
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy :
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Szczecinie za pośrednictwem Zarządu Gminy w Świdwinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat promocji i rozwoju gminy - stanowisko do spraw budownictwa i gospodarki komunalnej pok. nr  62

Podstawa prawna :
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2000r Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 86 poz. 958),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986r. Nr 6 poz. 33).
Wytworzył:
Udostępnił:
Błaszczyk Marcin
(2003-06-24 21:24:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2007-05-28 14:27:03)