Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania


Wymagane dokumenty :
1) Wniosek na formularzu dostępnym w referacie promocji i rozwoju gminy  pok. nr 62.

2) 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 na jednym egz. propozycja zagospodarowania.

Opłaty :
Opłata skarbowa:
1. Od podania i odwołania - 5 zł. (art.1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)
2. Od załącznika do podania - 0,50 zł art.1 pkt 1, 1a Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.)
3. Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla następujących obiektów budowlanych: Załącznik do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86,poz.960) :
1) budynków i budowli przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej - 190 zł.,
2) zespołu garaży składającego się z conajmniej trzech garaży - 152 zł,
3) budynków gospodarczych, garaży i budynków o funkcji mieszanej - 38 zł.,
4) pozostałych - 190 zł.,
Nie podlegają opłacie skarbowej podania i załączniki od podań, oraz decyzje w sprawach budownictwa mieszkaniowego art.2. pkt2 . Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe art.8 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86,poz.960 z późn.zm.).

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy ;
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
2. Decyzja – ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Świdwin w terminie 14 dni od dnia oręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat promocji i rozwoju gminy - stanowisko do spraw budownictwa i gospodarki komunalnej pok.nr 62

Podstawa prawna :
Art. 39 i 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn.zm.).
Wytworzył:
Udostępnił:
Błaszczyk Marcin
(2003-06-25 08:53:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Błaszczyk Marcin
(2003-06-25 12:05:43)