Zakres działania referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia

Zakres działania referatu oświaty, kultury, sportu i zdrowia należy:

W zakresie oświaty:
1) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją gminnych jednostek oświatowych,
2) organizowanie i koordynowanie pracy szkół, bibliotek i świetlic wiejskich,
3) zapewnienie warunków do spełniania przez dzieci 6-letnie rocznego przygotowania przedszkolnego,
4) analiza przedłożonych przez dyrektorów szkół arkuszy organizacyjnych,
5) zabezpieczenie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół,
6) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
7) przygotowanie organizacyjno-techniczne powoływania i odwoływania dyrektorów szkół,
8) przygotowanie organizacyjno-techniczne oceny dyrektorów gminnych jednostek oświatowych, kulturalnych i sportowych,
9) występowanie z wnioskami o dotację,
10) opracowanie projektu podziału dotacji na poszczególne placówki,
11) zbieranie i przetwarzanie danych w systemie informacji oświatowej,
12) prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
13) opracowywanie kalendarzu imprez kulturalnych,
14) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół,
15) prowadzenie egzekucji obowiązku szkolnego,
W zakresie zarządzania kulturą :
1) Krzewienie działalności kulturalnej w Gminie, w oparciu o kluby sportowe, świetlice wiejskie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Bierzwnicy z Filią w Lekowie.
2) Nadzór nad funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bierzwnicy.
3) Nadzór nad funkcjonowaniem świetlic wiejskich.
4) Upowszechnianie kultury i współpraca z instruktorami do prowadzenia zespołów i innych form działania kultury.
5) Promocja osiągnięć w zakresie kultury, wspomaganie indywidualnych i zespołowych uzdolnień i talentów.
6) Przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń i umów związanych z realizacją zadań z zakresu kultury oraz nadzór nad ich realizacją
7) Udział w imprezach sportowych.
8) Opracowanie projektu wydatków do projektu budżetu Gminy w zakresie kultury.
9) Opracowanie kalendarza imprez kulturalnych.
10) Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych.
W zakresie zarządzania kulturą fizyczną:
1) Nadzór nad organizowaniem imprez sportowych i propagowanie kultury fizycznej.
2) Nadzór nad środkami finansowymi wspierającymi działalność sportową w szkołach.
3) Koordynacja zakupów sprzętu sportowego oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu i urządzeń sportowych.
4) Promocja sportu.
5) Przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń i umów związanych z realizacją zadań z zakresu sportu oraz nadzór nad ich realizacją.
6) Opracowanie projektu wydatków do projektu budżetu Gminy w zakresie kultury fizycznej.
7) Zarządzanie Gminną Halą Sportową w Lekowie.
W zakresie sportu:
1) Prowadzenie ewidencji klubów sportowych.
2) Koordynowanie prac związanych z organizacją imprez sportowych.
3) Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności:
a) przygotowanie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
b) organizowanie działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
c) prowadzenie postępowania konkursowego w celu wyboru oferty na prowadzenie działalności pożytku publicznego,
d) kontrola i ocena realizacji zadania, w tym prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji,
e) przyjmowanie i analiza sprawozdań z wykonania zadania publicznego.
W zakresie zdrowia:
1) Współdziałanie z zakładem opieki zdrowotnej w sprawie monitorowania stanu zdrowia mieszkańców Gminy oraz opracowywanie programu profilaktyki i promocji zdrowia.
W zakresie oświaty:
1) Nadzór nad dowozem dzieci do szkół specjalnych.
2) Prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 

Wytworzył:
Halina Czajkowska
Udostępnił:
Osial Marek
(2010-08-11 13:15:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2018-12-13 09:32:32)