ZAWIESZENIE /WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Wniosek o zawieszenie/ wznowienie działalności gospodarczej do CEIDG można złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG ( www.ceidg.gov.pl).

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:
1. Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu/ wznowieniu działalności gospodarczej -
CEIDG-1 (druk do pobrania w pokoju nr 45, II piętro, Urząd Gminy Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1
w Świdwinie lub poniżej),

POBIERZ WNIOSEK (wersja MS Word)

POBIERZ WNIOSEK (wersja PDF)

POBIERZ FORMULARZ KOREKT - CEIDG-POPR

POBIERZ INSTRUKCJĘ DO WNIOSKU

2. dowód tożsamości - do wglądu,
3. wniosek o zmianę wpisu w przedmiocie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej powinien zawierać oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.
W przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika, wymagane jest pełnomocnictwo upoważniające do złożenia wniosku.
Wniosek przesyłany listem poleconym powinien być opatrzony notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy.


OPŁATY
Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu/ wznowieniu działalności gospodarczej we właściwej ewidencji nie podlega opłacie.
W przypadku załatwiania sprawy za pośrednictwem pełnomocnika:
1. małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice), rodzeństwa – pełnomocnictwo nie podlega opłacie,
2. w innych przypadkach opłata skarbowa wynosi 17 zł.
Opłatę można uregulować:
- gotówką w kasie Urzędu Gminy Świdwin,
- przelewem na konto – Pomorski Bank Spółdzielczy nr 89 8581 0004 0016 0182 2000 0001


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Świdwin (pokój nr 45, II piętro),  Plac Konstytucji 3 Maja 1 w Świdwinie.

OSOBY DO KONTAKTU
Stanisława Naniewicz- podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
tel. 94 36 520 15 wew. 23, pokój nr 45 (II piętro) Urząd Gminy Świdwin.


SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
1. Przekształcenie wniosku z formy papierowej na formę elektroniczną i przesyłanie do CEIDG następuje następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
3. W przypadku, gdy złożony wniosek jest niepoprawny wnioskodawca zostanie wezwany do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

PODSTAWA PRAWNA
• ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.);
• ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.);
• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.);
• rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 87, poz. 1330).


UWAGI
Przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu. Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Wytworzył:
Cezary Romaniuk
Udostępnił:
Romaniuk Cezary
(2013-03-28 08:56:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Romaniuk Cezary
(2013-03-28 09:46:20)