Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021