Zbiór aktów prawa miejscowego

Zbiór aktów prawa miejscowego

Lp. Data podjęcia
uchwały
Numer
uchwały
Treść uchwały Dziennik Urzędowy
Województwa
Zachodniopomorskiego
(nr, poz., data ogłoszenia)
 1  2012-12-19  XXIII/223/2012 uchwała Nr XXII/223/2012 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 19 grudnia2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013
DZ. URZ. WOJ.
2013.315
Ogłoszony: 2013-01-22
 2  2012-12-19  XXIII/227/2012 uchwała Nr XXIII/227/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru podatków i opłat prolongacyjnych w drodze inkasa.
DZ. URZ. WOJ.
2013.989
Ogłoszony: 2013-02-26
 3

 2013-03-22

 XXVI/233/2013 uchwała Nr XXVI/233/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2013 r.
DZ. URZ. WOJ.
2013.1996
Ogłoszony: 2013-05-15
 4

 2013-05-23

 XXVII/237/2013

uchwała Nr XXVII/237/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin

DZ. URZ. WOJ.
2013.2906
Ogłoszony: 2013-08-02
 5

 2013-05-23

 XXVII/238/2013

uchwała Nr XXVII/238/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin.

DZ. URZ. WOJ.
2013.2338
Ogłoszony: 2013-06-14
6 2013-05-23 XXVII/239/2013 uchwała Nr XXVII/239/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
DZ. URZ. WOJ.
2013.2274
Ogłoszony: 2013-06-11
7 2013-06-25 XXVIII/243/2013 uchwała Nr XXVIII/243/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/237/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin
DZ. URZ. WOJ.
2013.2907
Ogłoszony: 2013-08-02
8 2013-09-26 XXX/252/2013

uchwała Nr XXX/252/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013

DZ. URZ. WOJ.
2013.3266
Ogłoszony: 2013-10-11
9 2013-09-26 XXX/253/2013

uchwała Nr XXX/253/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

DZ. URZ. WOJ.
2013.3267
Ogłoszony: 2013-10-11
10 2013-10-31 XXXI/260/2013 uchwała Nr XXXI/260/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
DZ. URZ. WOJ.
2013.4372
Ogłoszony: 2013-12-06
11 2013-10-31 XXXI/261/2013 uchwała Nr XXXI/261/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 października 2013 r. w sprawie podatku od nieruchomości
DZ. URZ. WOJ. 2013.3813
Ogłoszony: 2013-11-13
12 2013-10-31 XXXI/262/2013 uchwała Nr XXXI/262/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 października 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Świdwin
DZ. URZ. WOJ. 2013.3814
Ogłoszony: 2013-11-13
13 2013-10-31 XXXI/263/2013 uchwała Nr XXXI/263/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych
DZ. URZ. WOJ. 2013.3815
Ogłoszony: 2013-11-13
14 2013-10-31 XXXI/264/2013 uchwała Nr XXXI/264/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013
DZ. URZ. WOJ. 2013.3816
Ogłoszony: 2013-11-13
15 2013-10-31 XXXI/265/2013 uchwała Nr XXXI/265/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
DZ. URZ. WOJ. 2013.3817
Ogłoszony: 2013-11-13
16 2013-12-19 XXXIII/271/2013 uchwała Nr XXXIII/271/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2013
DZ. URZ. WOJ. 2013.4613
Ogłoszony: 2013-12-30
17 2013-12-19 XXXIII/275/2013 uchwała Nr XXXIII/275/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014
DZ. URZ. WOJ. 2013.4614
Ogłoszony: 2013-12-30
18 2013-12-19 XXXIII/276/2013 uchwała Nr XXXIII/276/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVI/127/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Świdwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
DZ. URZ. WOJ. 2014.382
Ogłoszony: 2014-01-27
19 2013-12-19 XXXIII/277/2013 uchwała Nr XXXIII/277/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/126/2012 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Świdwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
DZ. URZ. WOJ. 2014.383
Ogłoszony: 2014-01-27
20 2014-01-16 XXXIV/278/2014 uchwała Nr XXXIV/278/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
DZ. URZ. WOJ. 2014.697
Ogłoszony: 2014-02-14
21 2014-01-16 XXXIV/279/2014 uchwała Nr XXXIV/279/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
DZ. URZ. WOJ. 2014.698
Ogłoszony: 2014-02-14
22 2014-02-28 XXXV/281/2014 uchwała Nr XXXV/281/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2014 r.
DZ. URZ. WOJ. 2014.1316
Ogłoszony: 2014-03-25
23 2014-03-26 XXXVI/288/2014 uchwała Nr XXXVI/288/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2014.2105
 Ogłoszony: 2014-05-16
24 2014-03-26 XXXVI/288/2014 uchwała Nr XXXVI/289/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości DZ. URZ. WOJ. 2014.1826
 Ogłoszony: 2014-04-30
25 2014-03-26 XXXVI/291/2014 uchwała Nr XXXVI/291/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014
DZ. URZ. WOJ. 2014.1386
Ogłoszony: 2014-03-31
 26 2014-04-28  XXXVII/294/2014 uchwała Nr XXXVII/294/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/288/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 26.03.2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2014.2106
 Ogłoszony: 2014-05-16
 27 2014-05-30 XXXVIII/295/2014 Uchwała Nr XXXVIII/295/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Świdwinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. DZ. URZ. WOJ. 2014.2747
Ogłoszony: 2014-07-03
 28  2014-05-30  XXXVIII/296/2014 Uchwała Nr XXXVIII/296/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Świdwin przez inne niż Gmina Świdwin osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Świdwin, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  DZ. URZ. WOJ. 2014.2417
Ogłoszony: 2014-06-09
 29  2014-05-30  XXXVIII/297/2014  Uchwała Nr XXXVIII/297/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Krosinie
DZ. URZ. WOJ. 2014.2748
Ogłoszony: 2014-07-03
 30  2014-05-30  XXXVIII/298/2014 Uchwała Nr XXXVIII/298/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opłaty targowej
DZ. URZ. WOJ. 2014.2418
Ogłoszony: 2014-06-09
 31  2014-05-30  XXXVIII/300/2014  Uchwała Nr XXXVIII/300/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014 DZ. URZ. WOJ. 2014.2419
Ogłoszony: 2014-06-09
 32  2014-08-27  XL/305/2014 Uchwała Nr XL /305/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  DZ. URZ. WOJ. 2014.3390
Ogłoszony: 2014-09-01
 33  2014-08-27  XL/306/2014  Uchwała Nr XL/306/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014 DZ. URZ. WOJ. 2014.3821
Ogłoszony: 2014-10-09
 34  2014-09-30 XLI/309/2014 Uchwała Nr XLI/309/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania DZ. URZ. WOJ. 2014.3822
Ogłoszony: 2014-10-09
 35  2014-09-30  XLI/310/2014 Uchwała Nr XLI/310/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014 DZ. URZ. WOJ. 2014.3823
Ogłoszony: 2014-10-09
 36 2014-09-30  XLI/311/2014 Uchwała Nr XLI/311/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na rok 2014  DZ. URZ. WOJ. 2014.3824
Ogłoszony: 2014-10-09
 37  2014-10-30  XLII/316/2014  Uchwała Nr XLII/316/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 października 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości. DZ. URZ. WOJ. 2014.4367
Ogłoszony: 2014-11-07
 38  2014-10-30  XLII/317/2014 Uchwała Nr XLII/317/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 października 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych DZ. URZ. WOJ. 2014.4368
Ogłoszony: 2014-11-07
 39  2014-10-30  XLII/318/2014  Uchwała Nr XLII/318/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014 DZ. URZ. WOJ. 2014.4369
Ogłoszony: 2014-11-07
 40  2014-11-14 XLIV/319/2014 Uchwała Nr XLIV/319/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2014  DZ. URZ. WOJ. 2014.4615
Ogłoszony: 2014-11-20
 41  2015-12-08  II/2/2014 Uchwała Nr II/2/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2015.118
 Ogłoszony: 2015-01-13
42  2015-12-08  II/4/2014 Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gmniny na rok 2014 DZ. URZ. WOJ. 2014.5039
 Ogłoszony: 2014-12-17
43  2014-12-30 III/6/2014 Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/297/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Krosinie DZ. URZ. WOJ. 2015.372
 Ogłoszony: 2015-02-05
44  2014-12-30  III/18/2014 Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015  DZ. URZ. WOJ. 2015.174
 Ogłoszony: 2015-01-15
 45 2014-12-30 III/19/2014  Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach  DZ. URZ. WOJ. 2015.373
 Ogłoszony: 2015-02-05
46  2015-02-06  IV/20/2015 Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 DZ. URZ. WOJ. 2015.494
 Ogłoszony: 2015-02-13
47 2015-03-02  V/24/2015  Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2015 r. DZ. URZ. WOJ. 2015.1347
 Ogłoszony: 2015-04-13
 48 2015-03-02  V/26/2015 Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015 DZ. URZ. WOJ. 2015.740
 Ogłoszony: 2015-03-09
49  2015-04-24  VI/29/2015 Uchwała Nr VI/29/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdwin
DZ. URZ. WOJ. 2015.2121
Ogłoszony: 2015-05-26
50 2015-04-24 VI/31/2015 Uchwała Nr VI/31/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015
DZ. URZ. WOJ. 2015.1659
Ogłoszony: 2015-05-04
 51  2015-07-09 VIII/40/2015   Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu rozliczania i kontroli dotacji celowej dla spółek wodnych  
DZ. URZ. WOJ. 2015.2753 Ogłoszony: 2015-07-09
52 2015-06-30 VIII/37/2015 Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwnicy i nadania jej statutu
DZ. URZ. WOJ. 2015.3195 Ogłoszony: 2015-08-13
53 2015-06-30 VIII/38/2015 Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 czerwca 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach
DZ. URZ. WOJ. 2015.3196
Ogłoszony: 2015-08-13
54 2015-08-25 IX/45/2015   UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości o nr ewid. 76/49 obręb Krosino DZ. URZ. WOJ. 2015.3645
Ogłoszony: 2015-09-30 
55  2015-09-30 X/50/2015 UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 września 2015 r.w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015 DZ. URZ. WOJ. 2015.3847
Ogłoszony: 2015-10-08
 56  2015-09-30 X/54/2015  UCHWAŁA NR X/54/2015 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  DZ. URZ. WOJ. 2015.3848
Ogłoszony: 2015-10-08
57 2015-11-17  XII/57/2015 Uchwała Nr XII/57/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej DZ. URZ. WOJ. 2015.4691
Ogłoszony: 25.11.2015
58 2015-11-17 XII/58/2015  Uchwała Nr XII/58/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie podatku od nieruchomości DZ. URZ. WOJ. 2015.4692
Ogłoszony: 25.11.2015
59 2015-11-17 XII/59/2015 Uchwała Nr XII/59/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych DZ. URZ. WOJ. 2015.4693
Ogłoszony: 25.11.2015
60 2015-11-17 XII/60/2015 Uchwała Nr XII/60/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015 DZ. URZ. WOJ. 2015.4694
Ogłoszony: 25.11.2015
 61 2015-10-27  XI/55/2015 Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania DZ. URZ. WOJ. 2015.4919
Ogłoszony: 02.12.2015
 62 2015-12-29 XIII/67/2015 Uchwała Nr XIII/67/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2015 DZ. URZ. WOJ. 2016.185
Ogłoszony: 12.01.2016
63 2015-12-29 XIII/68/2015 Uchwała Nr XIII/68/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały o opłacie targowej DZ. URZ. WOJ. 2016.185
Ogłoszony: 12.01.2016
64 2015-12-29 XIII/69/2015 Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego DZ. URZ. WOJ. 2016.185
Ogłoszony: 12.01.2016
65 2015-12-29 XIII/70/2015 Uchwała Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2016 DZ. URZ. WOJ. 2016.185
Ogłoszony: 12.01.2016
66 2016-02-29 XIV/75/2016 Uchwała Nr XIV/75/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2016 roku DZ. URZ. WOJ. 2016.1395
Ogłoszony: 01.04.2016
67 2016-02-29 XIV/78/2016 Uchwała Nr XIV/78/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 DZ. URZ. WOJ. 2016.1023
Ogłoszony: 07.03.2016
68 2016-04-29  XVI/85/2016 UCHWAŁA NR XVI/85/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin 

DZ. URZ. WOJ. 2016.1929
Ogłoszony: 10.05.2016

69 2016-04-29   XVI/88/2016 UCHWAŁA NR XVI/88/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016   DZ. URZ. WOJ. 2016.1948
Ogłoszony: 10.05.2016
70  2016-04-29  XVI/86/2016 UCHWAŁA NR XVI/86/2016 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świdwin  DZ. URZ. WOJ. 2016.1930
Ogłoszony: 10.05.2016
71 2016-05-30  XVIII/91/2016 Uchwała Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2016.2260
Ogłoszony: 03.06.2016
72 2016-06-30  XIX/96/2016   Uchwała Nr XIX/96/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych gminy Świdwin  DZ. URZ. WOJ. 2016.2699
Ogłoszony: 06.07.2016
73 2016-06-30   XIX/100/2016   Uchwała Nr XIX/100/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016   DZ. URZ. WOJ. 2016.2700
Ogłoszony: 06.07.2016
74 2016-08-30  XX/107/2016   Uchwała Nr XX/107/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania    DZ. URZ. WOJ. 2016.3399
Ogłoszony: 07.09.2016
75 2016-08-30   XX/108/2016   Uchwała Nr XX/108/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016    DZ. URZ. WOJ. 2016.3400
Ogłoszony: 07.09.2016
76 2016-09-30 XXII/120/2016 Uchwała Nr XXII/120/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016  DZ. URZ. WOJ. 2016.3769
Ogłoszony: 07.10.2016
 77  2016-09-30 XXII/113/2016  Uchwała Nr XXII/113/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2016.4187
Ogłoszony: 07.11.2016
 78 2016-09-30  XXII/113/2016  Uchwała Nr XXII/114/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów DZ. URZ. WOJ. 2016.4188
Ogłoszony: 07.11.2016
 79 2016-10-28 XXIII/124/2016 Uchwała Nr XXIII/124/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości DZ. URZ. WOJ. 2016.4217
Ogłoszony: 07.11.2016
80  2016-10-28 XXIII/125/2016 Uchwała Nr XXIII/125/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 października 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych DZ. URZ. WOJ. 2016.4218
Ogłoszony: 07.11.2016
 81 2016-11-23 XXVII.195.K.2016 UCHWAŁA NR XXVII.195.K.2016 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwał Rady Gminy Świdwin z dnia 28 października 2016 r.: Nr XXIII/124/2016 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i Nr XXIII/125/2016 w sprawie podatku od środków transportowych DZ. URZ. WOJ. 2016.4706
Ogłoszony: 02.12.2016
 82  2016-11-25 XXIV/131/2016 Uchwała Nr XXIV/131/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016 DZ. URZ. WOJ. 2016.4617
Ogłoszony: 30.11.2016
 83 2016-12-29  XXV/136/2016 Uchwała Nr XXV/136/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  DZ. URZ. WOJ. 2017.83
Ogłoszony: 05.01.2017
 84 2016-12-29 XXV/141/2016 Uchwała Nr XXV/141/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2016 DZ. URZ. WOJ. 2017.84
Ogłoszony: 05.01.2017
 85 2016-12-29  XXV/143/2016  Uchwała Nr XXV/143/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2017 DZ. URZ. WOJ. 2017.105
Ogłoszony: 05.01.2017
86 2016-12-29 XXV/140/2016 Uchwała Nr XXV/140/2016 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania DZ. URZ. WOJ. 2017.530
Ogłoszony: 31.01.2017
87 2017-01-26 XXVI/144/2017 Uchwała Nr XXVI/144/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie trybu i zasad nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Świdwin” oraz „Zasłużony dla Gminy Świdwin” DZ. URZ. WOJ. 2017.886
Ogłoszony: 01.03.2017
88 2017-03-30  XXVIII/148/2017 Uchwała Nr XXVIII/148/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. DZ. URZ. WOJ. 2017.2022
Ogłoszony: 08.05.2017
 89 2017-03-30  XXVIII/149/2017 Uchwała Nr XXVIII/149/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2017 roku  DZ. URZ. WOJ. 2017.2023
Ogłoszony: 08.05.2017
 90 2017-03-30 XXVIII/150/2017 Uchwała Nr XXVIII/150/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017 DZ. URZ. WOJ. 2017.1409
Ogłoszony: 05.04.2017
 91 2017-03-30 XXVIII/151/2017 Uchwała Nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 DZ. URZ. WOJ. 2017.1410
Ogłoszony: 05.04.2017
 92  2017-05-30 XXX/163/2017 Uchwała Nr XXX/163/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017 DZ. URZ. WOJ. 2017.2545
Ogłoszony: 05.06.2017
 93 2017-05-30 XXX/158/2017 Uchwała Nr XXX/158/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2017 roku DZ. URZ. WOJ. 2017.2880
Ogłoszony: 30.06.2017
 94 2017-05-30 XXX/159/2017 Uchwała Nr XXX/159/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów DZ. URZ. WOJ. 2017.2881
Ogłoszony: 30.06.2017
 95 2017-05-30 XXX/160/2017 Uchwała Nr XXX/160/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2017.2882
Ogłoszony: 30.06.2017
 96 2017-06-22 XXXI/215/2017 Uchwała Nr XXXI/215/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017 DZ. URZ. WOJ. 2017.2920
Ogłoszony: 03.07.2017
 97 2017-07-20 XXXIV/218/2017 Uchwała Nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej DZ. URZ. WOJ. 2017.3315
Ogłoszony: 28.07.2017
 98 2017-07-20 XXXIV/220/2017 Uchwała Nr XXXIV/220/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017 DZ. URZ. WOJ. 2017.3212
Ogłoszony: 21.07.2017
 99 2017-08-10 XXXV/221/2017 Uchwała Nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/218/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej DZ. URZ. WOJ. 2017.3532
Ogłoszony: 18.08.2017
 100 2017-08-10 XXXV/223/2017 Uchwała Nr XXXV/223/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej DZ. URZ. WOJ. 2017.3533
Ogłoszony: 18.08.2017
 101 2017-08-25 XXXVI/227/2017 Uchwała Nr XXXVI/227/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania DZ. URZ. WOJ. 2017.3585
Ogłoszony: 29.08.2017
 102 2017-08-25 XXXVI/228/2017 Uchwała Nr XXXVI/228/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017 DZ. URZ. WOJ. 2017.3586
Ogłoszony: 29.08.2017
 103 2017-09-29 XXXVII/232/2017 Uchwała Nr XXXVII/232/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017 DZ. URZ. WOJ. 2017.4011
Ogłoszony: 06.10.2017
 104 2017-10-27 XXXVIII/240/2017 Uchwała Nr XXXVIII/240/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości DZ. URZ. WOJ. 2017.4422
Ogłoszony: 03.11.2017
 105 2017-10-27 XXXVIII/241/2017 Uchwała Nr XXXVIII/241/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 października 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017 DZ. URZ. WOJ. 2017.4423
Ogłoszony: 03.11.2017
 106 2017-11-28 XXXIX/246/2017 Uchwała Nr XXXIX/246/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2018.101
Ogłoszony: 04.01.2018
 107 2017-11-28 XXXIX/247/2017 Uchwała Nr XXXIX/247/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2018 roku DZ. URZ. WOJ. 2018.102
Ogłoszony: 04.01.2018
 108 2017-11-28 XXXIX/250/2017 Uchwała Nr XXXIX/250/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych DZ. URZ. WOJ. 2017.4992
Ogłoszony: 01.12.2017
 109 2017-12-28  XL/252/2017  Uchwała Nr XL/252/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2017 DZ. URZ. WOJ. 2018.115
Ogłoszony: 04.01.2018
 110 2017-12-28  XL/253/2017 Uchwała Nr XL/253/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2018 DZ. URZ. WOJ. 2018.116
Ogłoszony: 04.01.2018
111 2018-01-29 XLI/259/2018 Uchwała Nr XLI/259/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej w Bełtnie nr 295013Z DZ. URZ. WOJ. 2018.1044
Ogłoszony: 01.03.2018
112 2018-03-29 XLIII/275/2018 Uchwała Nr XLIII/275/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 DZ. URZ. WOJ. 2018.1650
Ogłoszony: 12.04.2018
113 2018-03-29 XLIII/263/2018 Uchwała Nr XLIII/263/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świdwin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu DZ. URZ. WOJ. 2018.2095
Ogłoszony: 27.04.2018
114 2018-03-29 XLIII/264/2018 Uchwała Nr XLIII/264/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Świdwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych DZ. URZ. WOJ. 2018.2096
Ogłoszony: 27.04.2018
115 2018-03-29 XLIII/265/2018 Uchwała Nr XLIII/265/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga, logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w placówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2018.2097
Ogłoszony: 27.04.2018
116 2018-04-26 XLIV/280/2018 Uchwała Nr XLIV/280/2018 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 DZ. URZ. WOJ. 2018.2201
Ogłoszony: 07.05.2018
117 2018-05-29 XLV/287/2018 Uchwała Nr XLV/287/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 DZ. URZ. WOJ. 2018.2682
Ogłoszony: 01.06.2018
118 2018-06-29 XLVI/295/2018 Uchwała Nr XLVI/295/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 DZ. URZ. WOJ. 2018.3127
Ogłoszony: 02.07.2018
119 2018-06-29 XLVI/292/2018 Uchwała Nr XLVI/292/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2018.3655
Ogłoszony: 30.07.2018
120 2018-06-29 XLVI/293/2018 Uchwała Nr XLVI/293/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Świdwin odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych DZ. URZ. WOJ. 2018.3656
Ogłoszony: 30.07.2018
121 2018-08-28 XLVII/298/2018 Uchwała Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania DZ. URZ. WOJ. 2018.3970
Ogłoszony: 29.08.2018
122 2018-09-19 XXIV.212.K.2018 Uchwała Nr XXIV.212.K.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 września 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XLVII/298/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świdwin zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Świdwin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania DZ. URZ. WOJ. 2018.4320
Ogłoszony: 26.09.2018
123  2018-08-28  XLVII/300/2018 Uchwała Nr XLVII/300/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 DZ. URZ. WOJ. 2018.3971
Ogłoszony: 29.08.2018
124 2018-09-28 XLVIII/308/2018 Uchwała Nr XLVIII/308/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 DZ. URZ. WOJ. 2018.4515
Ogłoszony: 05.10.2018
125 2018-09-28 XLVIII/301/2018 Uchwała Nr XLVIII/301/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2018.4936
Ogłoszony: 26.10.2018
126 2018-09-28 XLVIII/307/2018 Uchwała Nr XLVIII/307/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2018.4937
Ogłoszony: 26.10.2018
127 2018-11-19 I/3/2018 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości o nr ewid. 446/20, 446/21, 756/15 obręb Świdwinek DZ. URZ. WOJ. 2018.5933
Ogłoszony: 21.12.2018
128 2018-11-26 II/5/2018 Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości DZ. URZ. WOJ. 2018.5558
Ogłoszony: 30.11.2018
129 2018-11-26 II/6/2018 Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie podatku od środków transportowych DZ. URZ. WOJ. 2018.5559
Ogłoszony: 30.11.2018
130 2018-11-26 II/7/2018 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 DZ. URZ. WOJ. 2018.5560
Ogłoszony: 30.11.2018
131 2018--11-19 I/3/2018 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości o nr ewid. 446/20, 446/21, 756/15 obręb Świdwinie DZ. URZ. WOJ. 2018.5933
Ogłoszony: 21.12.2018
132 2018-12-28 III/20/2018 Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2019.93
Ogłoszony: 03.01.2019
133 2018-12-28 III/29/2018 Uchwała Nr III/29/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2018 DZ. URZ. WOJ. 2019.94
Ogłoszony: 03.01.2019
134 2018-12-28 III/30/2018 Uchwała Nr III/30/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2019 DZ. URZ. WOJ. 2019.95
Ogłoszony: 03.01.2019
135 2018-12-28 III/12/2018 Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2019.767
Ogłoszony: 30.01.2019
136 2018-12-28 III/15/2018 Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości o nr ewid. 6/15 obręb Smardzko DZ. URZ. WOJ. 2019.768
Ogłoszony: 30.01.2019
137 2018-12-28 III/16/2018 Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nieruchomości o nr ewid. 85/8 obręb Krosino DZ. URZ. WOJ. 2019.769
Ogłoszony: 30.01.2019
138 2018-12-28 III/21/2018 Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2019 roku DZ. URZ. WOJ. 2019.770
Ogłoszony: 30.01.2019
139 2018-12-28 III/24/2018 Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 DZ. URZ. WOJ. 2019.771
Ogłoszony: 30.01.2019
140 2018-12-28 III/25/2018 Uchwała Nr III/25/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 DZ. URZ. WOJ. 2019.798
Ogłoszony: 30.01.2019
141 2019-01-25 P-1.4131.103.2019.AA Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.103.2019.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2019 r. stwierdzające nieważność  §1 uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 w zakresie wyrazów ,,posiłku,’’ oraz „albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych” DZ. URZ. WOJ. 2019.799
Ogłoszony: 30.01.2019
142 2019-02-11 IV/34/2019 Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy DZ. URZ. WOJ. 2019.1027
Ogłoszony: 18.02.2019
143 2019-02-26 V/35/2019 Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2019.1278
Ogłoszony: 04.03.2019
144 2019-02-26 V/45/2019 Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019 DZ. URZ. WOJ. 2019.1279
Ogłoszony: 04.03.2019
145 2019-02-26 V/36/2019 Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2019.1686
Ogłoszony: 29.03.2019
146 2019-02-26 V/37/2019 Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów DZ. URZ. WOJ. 2019.1687
Ogłoszony: 29.03.2019
147 2019-02-26 V/39/2019 Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 DZ. URZ. WOJ. 2019.1688
Ogłoszony: 29.03.2019
148 2019-03-19 P-1.4131.194.2019.AA Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.194.2019.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2019 r. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr P-1.4131.194.2019.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 marca 2019 r.stwierdzające nieważność § 3. ust. 7 oraz §4 ust. 4 uchwały Nr IV/34/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy. DZ. URZ. WOJ. 2019.1660
Ogłoszony: 28.03.2019
149 2019-04-30 VIII/62/2019 Uchwała Nr VIII/62/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania przez Gminę Świdwin dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania DZ. URZ. WOJ. 2019.2602
Ogłoszony: 07.05.2019
150 2019-04-30 VIII/59/2019 Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świdwin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2019.3134
Ogłoszony: 06.06.2019
151 2019-06-04 IX/71/2019 Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania przez Gminę Świdwin dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania DZ. URZ. WOJ. 2019.3228
Ogłoszony: 10.06.2019
152 2019-06-04 IX/82/2019 Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019 DZ. URZ. WOJ. 2019.3229
Ogłoszony: 10.06.2019
153 2019-06-04 IX/72/2019 Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bierzwnicy i nadania jej statutu DZ. URZ. WOJ. 2019.3749
Ogłoszony: 08.07.2019
154 2019-06-04 IX/75/2019 Uchwała Nr IX/75/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2019.3750
Ogłoszony: 08.07.2019
155 2019-06-04 IX/76/2019 Uchwała Nr IX/76/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2019.3751
Ogłoszony: 08.07.2019
156 2019-06-04 IX/77/2019 Uchwała Nr IX/77/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2019.3752
Ogłoszony: 08.07.2019
157 2019-06-04 IX/78/2019 Uchwała Nr IX/78/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2019.3753
Ogłoszony: 08.07.2019
158 2019-06-04 IX/79/2019 Uchwała Nr IX/79/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2019.3754
Ogłoszony: 08.07.2019
159 2019-06-04 IX/80/2019 Uchwała Nr IX/80/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2019.3755
Ogłoszony: 08.07.2019
160 2019-06-04 IX/81/2019 Uchwała Nr IX/81/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2019.3756
Ogłoszony: 08.07.2019
161 2019-08-27 X/90/2019 Uchwała Nr X/90/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019 DZ. URZ. WOJ. 2019.4475
Ogłoszony: 30.08.2019
162 2019-09-16 XI/91/2019 Uchwała Nr XI/91/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Świdwin na lata 2008-2032” DZ. URZ. WOJ. 2019.5124
Ogłoszony: 16.10.2019
163 2019-09-24 XII/96/2019 Uchwała Nr XII/96/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019 DZ. URZ. WOJ. 2019.4840
Ogłoszony: 27.09.2019
164 2019-09-24 XII/93/2019 Uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2019.5214
Ogłoszony: 22.10.2019
165 2019-09-24 XII/95/2019 Uchwała Nr XII/95/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2024 DZ. URZ. WOJ. 2019.5459
Ogłoszony: 31.10.2019
166 2019-09-27 P-1.4131.471.2019.AA Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.471.2019.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 września 2019 r. stwierdzające nieważność Załącznika do uchwały Nr X/89/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego w zakresie wyrazów: Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1-3 oraz §5-6 Kodeksu karnego DZ. URZ. WOJ. 2019.4867
Ogłoszony: 30.09.2019
167 2019-10-28 P-1.4131.566.2019.AA Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.566.2019.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 października 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XII/95/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019 - 2024. DZ. URZ. WOJ. 2019.5460
Ogłoszony: 31.10.2019
168 2019-10-29 XIII/103/2019 Uchwała Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2019.5559
Ogłoszony: 04.11.2019
169 2019-10-29 XIII/109/2019 Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019 DZ. URZ. WOJ. 2019.5560
Ogłoszony: 04.11.2019
170 2019-10-29 XIII/101/2019 Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2019.6011
Ogłoszony: 27.11.2019
171 2019-10-29 XIII/102/2019 Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów DZ. URZ. WOJ. 2019.6012
Ogłoszony: 27.11.2019
172 2019-11-26 XIV/115/2019 Uchwała Nr XIV/115/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2019.6242
Ogłoszony: 02.12.2019
173 2019-11-26 XIV/116/2019 Uchwała Nr XIV/116/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2019.6243
Ogłoszony: 02.12.2019
174 2019-11-26 XIV/118/2019 Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości DZ. URZ. WOJ. 2019.6244
Ogłoszony: 02.12.2019
175 2019-11-26 XIV/119/2019 Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych DZ. URZ. WOJ. 2019.6245
Ogłoszony: 02.12.2019
176 2019-11-26 XIV/120/2019 Uchwała Nr XIV/120/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019 DZ. URZ. WOJ. 2019.6246
Ogłoszony: 02.12.2019
177 2019-11-26 XIV/114/2019 Uchwała Nr XIV/114/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2024 DZ. URZ. WOJ. 2019.6766
Ogłoszony: 20.12.2019
178 2019-12-23 XV/124/2019 Uchwała Nr XV/124/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2019 DZ. URZ. WOJ. 2019.6926
Ogłoszony: 30.12.2019
179 2019-12-23 XV/125/2019 Uchwała Nr XV/125/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2020 DZ. URZ. WOJ. 2019.6928
Ogłoszony: 30.12.2019
180 2019-12-23 XV/121/2019 Uchwała Nr XV/121/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2020 roku DZ. URZ. WOJ. 2020.481
Ogłoszony: 22.01.2020
181 2020-01-28 XVII/136/2020 Uchwała Nr XVII/136/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020 DZ. URZ. WOJ. 2020.642
Ogłoszony: 30.01.2020
182 2020-01-16 XVI/132/2020 Uchwała Nr XVI/132/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w miejscowości Krosino DZ. URZ. WOJ. 2020.883
Ogłoszony: 17.02.2020
183 2020-01-16 XVI/133/2020 Uchwała Nr XVI/133/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w miejscowości Rogalino DZ. URZ. WOJ. 2020.881
Ogłoszony: 17.02.2020
184 2019-12-23 XV/130/2019 Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w miejscowości Krosino DZ. URZ. WOJ. 2020.882
Ogłoszony: 17.02.2020
185 2019-12-23 XV/131/2019 Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w miejscowości Rogalino DZ. URZ. WOJ. 2020.880
Ogłoszony: 17.02.2020
186 2020-01-28 XVII/134/2020 Uchwała Nr XVII/134/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2020.1159
Ogłoszony: 28.02.2020
187 2020-02-25 XVIII/140/2020 Uchwała Nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020 DZ. URZ. WOJ. 2020.1125
Ogłoszony: 27.02.2020
188 2020-06-09 XIX/152/2020 Uchwała Nr XIX/152/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 DZ. URZ. WOJ. 2020.2841
Ogłoszony: 12.06.2020
189 2020-06-09 XIX/153/2020 Uchwała Nr XIX/153/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020 DZ. URZ. WOJ. 2020.2842
Ogłoszony: 12.06.2020
190 2020-08-25 XX/163/2020 Uchwała Nr XX/163/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia przez Gminę Świdwin dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania DZ. URZ. WOJ. 2020.3901
Ogłoszony: 01.09.2020
191 2020-08-25 XX/166/2020 Uchwała Nr XX/166/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020 DZ. URZ. WOJ. 2020.3902
Ogłoszony: 01.09.2020
192 2020-08-25 XX/155/2020 Uchwała Nr XX/155/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2020.4227
Ogłoszony: 29.09.2020
193 2020-08-25 XX/156/2020 Uchwała Nr XX/156/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2019-2024 DZ. URZ. WOJ. 2020.4228
Ogłoszony: 29.09.2020
194 2020-08-25 XX/165/2020 Uchwała Nr XX/165/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świdwin w roku szkolnym 2020/2021 DZ. URZ. WOJ. 2020.4229
Ogłoszony: 29.09.2020
195 2020-09-25 P-1.4131. 222 .2020.AA Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131. 222 .2020.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 września 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XX/162/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy. DZ. URZ. WOJ. 2020.4317
Ogłoszony: 01.10.2020
196 2020-09-29 XXI/169/2020 Uchwała Nr XXI/169/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020 DZ. URZ. WOJ. 2020.4387
Ogłoszony: 06.10.2020
197 2020-10-28 XXII/176/2020 Uchwała Nr XXII/176/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020 DZ. URZ. WOJ. 2020.4912
Ogłoszony: 05.11.2020
198 2020-11-24 XXIII/180/2020 Uchwała Nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020 DZ. URZ. WOJ. 2020.5264
Ogłoszony: 30.11.2020
199 2020-11-24 XXIII/179/2020 Uchwała Nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy DZ. URZ. WOJ. 2021.31
Ogłoszony: 05.01.2021
200 2020-12-29 XXIV/181/2020 Uchwała Nr XXIV/181/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2021.63
Ogłoszony: 05.01.2021
201 2021-02-27 II.26.K.202 Uchwała Nr II.26.K.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXIV/181/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2021.730
Ogłoszony: 18.02.2021
202 2020-12-29 XXIV/182/2020 Uchwała Nr XXIV/182/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2021.65
Ogłoszony: 05.01.2021
203 2021-02-10 III.30.K.2021 Uchwała Nr III.30.K.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXIV/182/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2021.737
Ogłoszony: 18.02.2021
204 2020-12-29 XXIV/191/2020 Uchwała Nr XXIV/191/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2020 DZ. URZ. WOJ. 2021.69
Ogłoszony: 05.01.2021
205 2020-12-29 XXIV/192/2020 Uchwała Nr XXIV/192/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.77
Ogłoszony: 05.01.2021
206 2020-12-29 XXIV/187/2020 Uchwała Nr XXIV/187/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gmina Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2021.264
Ogłoszony: 15.01.2021
207 2020-12-29 XXIV/183/2020 Uchwała Nr XXIV/183/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2021 roku DZ. URZ. WOJ. 2021.488
Ogłoszony: 01.02.2021
208 2020-12-29 XXIV/186/2020 Uchwała Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w miejscowości Cieszeniewo DZ. URZ. WOJ. 2021.654
Ogłoszony: 10.02.2021
209 2021-02-05 P-1.4131.43.2021.AA Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.43.2021.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2021 r. stwierdzajace nieważność § 1. ust. 2 uchwały Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w miejscowości Cieszeniewo, w zakresie wyrazów: i działa w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Gminy w Świdwinie. DZ. URZ. WOJ. 2021.655
Ogłoszony: 10.02.2021
210 2021-02-23 XXV/201/2021 Uchwała Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2021.928
Ogłoszony: 02.03.2021
211 2021-02-23 XXV/207/2021 Uchwała Nr XXV/207/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.929
Ogłoszony: 02.03.2021
212 2021-02-23 XXV/208/2021 Uchwała Nr XXV/208/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2021.930
Ogłoszony: 02.03.2021
213 2021-02-23 XXV/209/2021 Uchwała Nr XXV/209/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne DZ. URZ. WOJ. 2021.931
Ogłoszony: 02.03.2021
214 2021-02-23 XXV/197/2021 Uchwała Nr XXV/197/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w miejscowości Krosino DZ. URZ. WOJ. 2021.1028
Ogłoszony: 09.03.2021
215 2021-02-23 XXV/198/2021 Uchwała Nr XXV/198/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w miejscowości Rogalino DZ. URZ. WOJ. 2021.1029
Ogłoszony: 09.03.2021
216 2021-02-23 XXV/199/2021 Uchwała Nr XXV/199/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+” w miejscowości Cieszeniewo DZ. URZ. WOJ. 2021.1030
Ogłoszony: 09.03.2021
217 2021-02-23 XXV/196/2021 Uchwała Nr XXV/196/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie w Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin i uchwalenia statutu Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2021.1178
Ogłoszony: 24.03.2021
218 2021-02-23 XXV/200/2021 Uchwała Nr XXV/200/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2021 roku DZ. URZ. WOJ. 2021.1387
Ogłoszony: 01.04.2021
219 2021-03-24 P-1.4131.87.2021.AA Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.87.2021.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 marca 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXV/200/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2021 roku. DZ. URZ. WOJ. 2021.1386
Ogłoszony: 01.04.2021
220 2021-03-29 VII.46.K.2021 Uchwała Nr VII.46.K.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXV/209/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne. DZ. URZ. WOJ. 2021.1575
Ogłoszony: 14.04.2021
221 2021-03-30 XXVI/210/2021 Uchwała Nr XXVI/210/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2021.1415
Ogłoszony: 01.04.2021
222 2021-03-30 XXVI/212/2021 Uchwała Nr XXVI/212/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.1416
Ogłoszony: 01.04.2021
223 2021-02-23 XXV/203/2021 Uchwała Nr XXV/203/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przebudowa odgałęzienia linii 110 kV Białogard – Łobez do stacji GPZ Świdwin na linię dwutorową 110 kV DZ. URZ. WOJ. 2021.1624
Ogłoszony: 20.04.2021
224 2021-04-27 XXVII/216/2021 Uchwała Nr XXVII/216/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.1884
Ogłoszony: 29.04.2021
225 2021-04-27 XXVII/214/2021 Uchwała Nr XXVII/214/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2021 roku DZ. URZ. WOJ. 2021.2261
Ogłoszony: 26.05.2021
226 2021-05-25 XXVIII/224/2021 Uchwała Nr XXVIII/224/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.2335
Ogłoszony: 31.05.2021
227 2021-05-25 XXVIII/218/2021 Uchwała Nr XXVIII/218/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego DZ. URZ. WOJ. 2021.2685
Ogłoszony: 17.06.2021
228 2021-06-17 P-1.4131.207.2021.AA Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.207.2021.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 czerwca 2021 r. stwierdzające nieważność - pkt 1 w zakresie wyrazów: „data urodzenia”, - pkt 12 ppkt 1-9, - pkt 13 Załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/218/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. DZ. URZ. WOJ. 2021.2747
Ogłoszony: 23.06.2021
229 2021-05-25 XXVIII/219/2021 Uchwała Nr XXVIII/219/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym DZ. URZ. WOJ. 2021.2865
Ogłoszony: 28.06.2021
230 2021-06-22 XXIX/235/2021 Uchwała Nr XXIX/235/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.2849
Ogłoszony: 25.06.2021
231 2021-06-22 XXIX/228/2021 Uchwała Nr XXIX/228/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gminie Świdwin do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne DZ. URZ. WOJ. 2021.3273
Ogłoszony: 21.07.2021
232 2021-06-22 XXIX/230/2021 Uchwała Nr XXIX/230/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świdwin w roku szkolnym 2021/2022 DZ. URZ. WOJ. 2021.3274
Ogłoszony: 21.07.2021
233 2021-06-22 XXIX/231/2021 Uchwała Nr XXIX/231/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Świdwin oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez organizatora umowy z operatorem o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego DZ. URZ. WOJ. 2021.3275
Ogłoszony: 21.07.2021
234 2021-06-22 XXIX/234/2021 Uchwała Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Usług Społecznych” DZ. URZ. WOJ. 2021.3470
Ogłoszony: 02.08.2021
235 2021-07-28 P-1.4131.266.2021.AA Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.266.2021.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/234/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Usług Społecznych”. DZ. URZ. WOJ. 2021.3471
Ogłoszony: 02.08.2021
236 2021-08-31 XXX/247/2021 Uchwała Nr XXX/247/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.3768
Ogłoszony: 03.09.2021
237 2021-08-31 XXX/237/2021 Uchwała Nr XXX/237/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2021.3985
Ogłoszony: 29.09.2021
238 2021-08-31 XXX/238/2021 Uchwała Nr XXX/238/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Usług Społecznych” DZ. URZ. WOJ. 2021.3986
Ogłoszony: 29.09.2021
239 2021-08-31 XXX/246/2021 Uchwała Nr XXX/246/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Świdwin oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez organizatora umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego DZ. URZ. WOJ. 2021.3988
Ogłoszony: 29.09.2021
240 2021-09-28 XXXI/252/2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.4064
Ogłoszony: 01.10.2021
241 2021-09-28 XXXI/253/2021 Uchwała Nr XXXI/253/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.4065
Ogłoszony: 01.10.2021
242 2021-09-28 XXXI/248/2021 Uchwała Nr XXXI/248/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świdwin w roku szkolnym 2021/2022 DZ. URZ. WOJ. 2021.4599
Ogłoszony: 03.11.2021
243 2021-09-28 XXXI/251/2021 Uchwała Nr XXXI/251/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 września 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Świdwin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Świdwin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków DZ. URZ. WOJ. 2021.4600
Ogłoszony: 03.11.2021
244 2021-10-26 XXXII/257/2021 Uchwała Nr XXXII/257/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 października 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.4532
Ogłoszony: 02.11.2021
245 2021-10-26 XXXII/259/2021 Uchwała Nr XXXII/259/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 października 2021 r. w sprawie podatku od środków transportowych DZ. URZ. WOJ. 2021.4533
Ogłoszony: 02.11.2021
246 2021-10-26 XXXII/256/2021 Uchwała Nr XXXII/256/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 października 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Świdwin oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez organizatora umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego DZ. URZ. WOJ. 2021.5071
Ogłoszony: 29.11.2021
247 2021-11-30 XXXIII/268/2021 Uchwała Nr XXXIII/268/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.5302
Ogłoszony: 03.12.2021
248 2021-11-30 XXXIII/265/2021 Uchwała Nr XXXIII/265/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok DZ. URZ. WOJ. 2021.5651
Ogłoszony: 16.12.2021
249 2021-12-28 XXXIV/269/2021 Uchwała Nr XXXIV/269/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2022 roku DZ. URZ. WOJ. 2021.6115
Ogłoszony: 30.12.2021
250 2022-01-31 P-1.4131.27.2022.AA Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.27.2022.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXIV/269/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2022 roku. DZ. URZ. WOJ. 2022.585
Ogłoszony: 07.02.2022
251 2021-12-28 XXXIV/272/2021 Uchwała Nr XXXIV/272/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021 DZ. URZ. WOJ. 2021.6118
Ogłoszony: 30.12.2021
252 2021-12-28 XXXIV/273/2021 Uchwała Nr XXXIV/273/2021 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2022 DZ. URZ. WOJ. 2022.35
Ogłoszony: 03.01.2022
253 2022-02-18 XXXV/277/2022 Uchwała Nr XXXV/277/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych DZ. URZ. WOJ. 2022.830
Ogłoszony: 01.03.2022
254 2022-02-18 XXXV/278/2022 Uchwała Nr XXXV/278/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2022 roku DZ. URZ. WOJ. 2022.831
Ogłoszony: 01.03.2022
255 2022-03-22 P-1.4131.95.2022.AA Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.95.2022.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2022 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXV/278/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2022 roku. DZ. URZ. WOJ. 2022.1217
Ogłoszony: 24.03.2022
256 2022-03-29 XXXVI/292/2022 Uchwała Nr XXXVI/292/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022 DZ. URZ. WOJ. 2022.1388
Ogłoszony: 01.04.2022
257 2022-04-28 XXXVII/293/2022 Uchwała Nr XXXVII/293/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2022 roku DZ. URZ. WOJ. 2022.2175
Ogłoszony: 10.05.2022
258 2022-04-28 XXXVII/296/2022 Uchwała Nr XXXVII/296/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022 DZ. URZ. WOJ. 2022.2176
Ogłoszony: 10.05.2022
259 2022-05-17 XXXVIII/298/2022 Uchwała Nr XXXVIII/298/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022 DZ. URZ. WOJ. 2022.2388
Ogłoszony: 24.05.2022
260 2022-06-08 XXXIX/307/2022 Uchwała Nr XXXIX/307/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022 DZ. URZ. WOJ. 2022.2773
Ogłoszony: 20.06.2022
261 2022-06-28 XL/325/2022 Uchwała Nr XL/325/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych DZ. URZ. WOJ. 2022.2996
Ogłoszony: 05.07.2022
262 2022-06-28 XL/326/2022 Uchwała Nr XL/326/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022 DZ. URZ. WOJ. 2022.2998
Ogłoszony: 05.07.2022
263 2022-08-30 XLI/329/2022 Uchwała Nr XLI/329/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2022.3739
Ogłoszony: 05.09.2022
264 2022-08-30 XLI/333/2022 Uchwała Nr XLI/333/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świdwin w roku szkolnym 2022/2023 DZ. URZ. WOJ. 2022.3740
Ogłoszony: 05.09.2022
265 2022-08-30 XLI/334/2022 Uchwała Nr XLI/334/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego, pedagoga specjalnego, psychologa i terapeuty pedagogicznego zatrudnionych w placówkach szkolnych prowadzonych przez Gminę Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2022.3742
Ogłoszony: 05.09.2022
266 2022-08-30 XLI/335/2022 Uchwała Nr XLI/335/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022 DZ. URZ. WOJ. 2022.3745
Ogłoszony: 05.09.2022
267 2022-09-27 XLII/337/2022 Uchwała Nr XLII/337/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 września 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2022.4119
Ogłoszony: 04.10.2022
268 2022-10-28 P-1.4131.326.2022.AA Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.326.2022.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 października 2022 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/337/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 września 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2022.4630
Ogłoszony: 02.11.2022
269 2022-09-27 XLII/338/2022 Uchwała Nr XLII/338/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 września 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów DZ. URZ. WOJ. 2022.4120
Ogłoszony: 04.10.2022
270 2022-10-28 P-1.4131.327.2022.AA Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.327.2022.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 października 2022 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLII/338/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 września 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów DZ. URZ. WOJ. 2022.4631
Ogłoszony: 02.11.2022
271 2022-09-27 XLII/339/2022 Uchwała Nr XLII/339/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 września 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości DZ. URZ. WOJ. 2022.4121
Ogłoszony: 04.10.2022
272 2022-09-27 XLII/340/2022 Uchwała Nr XLII/340/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022 DZ. URZ. WOJ. 2022.4122
Ogłoszony: 04.10.2022
273 2022-10-25 XLIII/341/2022 Uchwała Nr XLIII/341/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród DZ. URZ. WOJ. 2022.4618
Ogłoszony: 02.11.2022
274 2022-10-25 XLIII/344/2022 Uchwała Nr XLIII/344/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022 DZ. URZ. WOJ. 2022.4619
Ogłoszony: 02.11.2022
275 2022-11-09 XLIV/345/2022 Uchwała Nr XLIV/345/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022 DZ. URZ. WOJ. 2022.5057
Ogłoszony: 16.11.2022
276 2022-11-29 XLV/346/2022 Uchwała Nr XLV/346/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świdwin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok DZ. URZ. WOJ. 2022.5574
Ogłoszony: 08.12.2022
277 2022-11-29 XLV/353/2022 Uchwała Nr XLV/353/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych DZ. URZ. WOJ. 2022.5575
Ogłoszony: 08.12.2022
278 2022-11-29 XLV/354/2022 Uchwała Nr XLV/354/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2022.5576
Ogłoszony: 08.12.2022
279 2022-11-29 XLV/355/2022 Uchwała Nr XLV/355/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2022.5577
Ogłoszony: 08.12.2022
280 2022-11-29 XLV/356/2022 Uchwała Nr XLV/356/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów DZ. URZ. WOJ. 2022.5578
Ogłoszony: 08.12.2022
281 2022-11-29 XLV/357/2022 Uchwała Nr XLV/357/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Świdwin oraz nadania jej statutu DZ. URZ. WOJ. 2022.5579
Ogłoszony: 08.12.2022
282 2022-11-29 XLV/358/2022 Uchwała Nr XLV/358/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022 DZ. URZ. WOJ. 2022.5580
Ogłoszony: 08.12.2022
283 2022-11-29 XLV/359/2022 Uchwała Nr XLV/359/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2022.5582
Ogłoszony: 08.12.2022
284 2022-12-29 XLVI/367/2022 Uchwała Nr XLVI/367/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2022 DZ. URZ. WOJ. 2023.367
Ogłoszony: 11.01.2023
285 2022-12-29 XLVI/368/2022 Uchwała Nr XLVI/368/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świdwin na rok 2023 DZ. URZ. WOJ. 2023.368
Ogłoszony: 11.01.2023
286 2022-12-29 XLVI/364/2022 Uchwała Nr XLVI/364/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie Gminy Świdwin oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników DZ. URZ. WOJ. 2023.357
Ogłoszony: 11.01.2023
287 2022-12-29 XLVI/370/2022 Uchwała Nr XLVI/370/2022 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2023.369
Ogłoszony: 11.01.2023
288 2023-01-31 XLVII/375/2023 Uchwała Nr XLVII/375/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz osób pełniących funkcje dziennych opiekunów w ramach prowadzonej działalności na własny rachunek, na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2023.1077
Ogłoszony: 07.02.2023
289 2023-02-23 P-1.4131.81.2023.AA Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr P-1.4131.81.2023.AA Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 lutego 2023 r. stwierdzające nieważność § 1. pkt 1 uchwały Nr XLVII/376/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, w zakresie wyrazów: „posiłku albo” DZ. URZ. WOJ. 2023.1342
Ogłoszony: 23.02.2023
290 2023-01-31 XLVII/376/2023 Uchwała Nr XLVII/376/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 DZ. URZ. WOJ. 2023.1086
Ogłoszony: 07.02.2023
291 2023-01-31 XLVII/377/2023 Uchwała Nr XLVII/377/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2023.1087
Ogłoszony: 07.02.2023
292 2023-01-31 XVLII/378/2023 Uchwała Nr XVLII/378/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych DZ. URZ. WOJ. 2023.1088
Ogłoszony: 07.02.2023
293 2023-01-31 XLVII/379/2023 Uchwała Nr XLVII/379/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023 DZ. URZ. WOJ. 2023.1133
Ogłoszony: 08.02.2023
294 2023-02-28 XLVIII/382/2023 Uchwała Nr XLVIII/382/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świdwin w 2023 roku DZ. URZ. WOJ. 2023.1611
Ogłoszony: 08.03.2023
295 2023-02-28 XLVIII/ 386 /2023 Uchwała Nr XLVIII/ 386 /2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023 DZ. URZ. WOJ. 2023.1613
Ogłoszony: 08.03.2023
296 2023-02-28 XLVIII/385/2023 Uchwała Nr XLVIII/385/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy DZ. URZ. WOJ. 2023.1852
Ogłoszony: 21.03.2023
297 2023-03-28 XLIX/387/2023 Uchwała Nr XLIX/387/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023 DZ. URZ. WOJ. 2023.1978
Ogłoszony: 30.03.2023
298 2023-04-25 L/389/2023 Uchwała Nr L/389/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz osób pełniących funkcje dziennych opiekunów w ramach prowadzonej działalności na własny rachunek, na terenie Gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2023.2748
Ogłoszony: 04.05.2023
299 2023-04-25 L/388/2023 Uchwała Nr L/388/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 kwietnia 2023 r. Rady Gminy Świdwin w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określena zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 DZ. URZ. WOJ. 2023.2749
Ogłoszony: 04.05.2023
300 2023-04-25 L/401/2023 Uchwała Nr L/401/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2023 DZ. URZ. WOJ. 2023.2750
Ogłoszony: 04.05.2023
301 2023-05-26 LI/409/2023 Uchwała Nr LI/409/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świdwin DZ. URZ. WOJ. 2023.3194
Ogłoszony: 01.06.2023
         

 

 

Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2012-11-13 08:48:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2023-06-12 13:35:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki