Petycje

 

 

 

Petycja wielokrotna - o opinię w sprawie referendum ludowego

 

 

 

 

W dniach 11 luty 2021 – 25 luty 2021 r. do Rady Gminy Świdwin wpłynęły 2 jednobrzmiące petycje indywidualne. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.

Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach do dnia 5 kwietnia 2021 r.

Sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienia indywidualne, zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ww. ustawy.

Upłynął termin do składania petycji wielokrotnej.
Niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

Petycje
 
Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Sposób załatwienia
2020.08.07 SMEBUSINESS.PL SP. Z O.O. Petycja dot. programu dla zdrowia i dobra środowiska odp. 1
2020.10.26 SMEBUSINESS.PL SP. Z O.O. Petycja dot. remontu świetlic odp. 2
2020.12.10 Sławomir Sala Petycja w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 UCHWAŁA NR XXIV/194/2020
2020.12.15 Piotr Sterkowski Petycja w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 UCHWAŁA NR XXIV/195/2020
2021.01.29 Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO

Petycja – List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”

Uzupełnienie do petycji – listu otwartego pt. List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”

UCHWAŁA NR XXV/205/2021
2021.02.09 Petycja nie zawiera informacji wyrażającej zgodę na publiczną publikację danych osobowych Petycja w sprawie podjęcia uchwały oraz przygotowanie pakietu profilaktycznego Wycofanie petycji
2021.02.11 Teresa Garland

Petycja w sprawie wydania opinii dotyczącej przeprowadzenia Referendum Ludowego

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Uchwała Nr XXVIII/220/2021
2021.09.17 Mieszkańcy sołectwa Świdwinek Petycja ws. doprowadzenia wodociągu do posesji w m. Świdwinek odpowiedź
2021.10.29 Radna Gminy Świdwin Petycja w sprawie przebudowy chodnika w m. Ząbrowo odpowiedź
2021.12.29 Fundacja im. Nikoli Tesli

Petycja w sprawie zwołania nadzwyczajnych posiedzeń Rady Gminy w celu uchwalenia uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych

Uzupełnienie petycji

Uchwała Nr XXXV/276/2022
2022.02.18 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece Petycja w sprawie naprawy uchwały nr XVI/206/20 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy zachodniopomorskiej Przekazanie petycji według właściwości
2022.07.14 Mieszkańcy sołectwa Łąkowo Petycja ws. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej SWW1801A  
2022.07.20 Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu, Szilc-Efekt Sp. z o.o. Petycja ws. umieszczenia na BIP gminy infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS odpowiedź
01.08.2022 Patryk Janusz Król Petycja w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy Uchwała nr XLIII/342/2022
2022.08.19 Teresa Garland Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmlitaryzowanych i zakupu broni odpowiedź
2022.09.01 Rodzice dzieci uczęszczających do placówki „Bajkowy Domek” Petycja ws. dofinansowania Punktu Opieki Dziennej „Bajkowy Domek”

Zawiadomienie


Uchwała nr XLIII/343/2022

2023.11.07 Rada Miejska w Toszku Petycja w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw: kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych tematycznie

Zawiadomienie

Uchwała Nr LIX/449/2023 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

2024.01.16 Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1     
04-051 Warszawa
Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą zaangażowania - za pomocą dostępnych technik związanych z kształtowaniem świadomości - Młodych Wyborców w proces zbliżających się wyborów samorządowych tak aby rozbudzone wyborami parlamentarnymi zaangażowanie społeczne - podtrzymać w jak największym stopniu.
Zaplanowanie szkoleń i audytów w tym zakresie
 
       

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Cebula Krzysztof
(2020-12-21 13:25:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2024-01-22 09:48:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki