Skargi i wnioski

SKARGI I WNIOSKI

 

 1. Interesantów w zakresie skarg i wniosków przyjmuje Wójt Gminy lub Zastępca Wójta w czwartki od 1400 do 1600.
 2. Przyjmowanie skarg i wniosków w formie pisemnej lub ustnej odbywa się również w Sekretariacie Urzędu Gminy każdego dnia w godzinach pracy.
 3. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu Gminy podlegają ewidencji w Rejestrze Skarg i Wniosków prowadzonym przez Sekretariat.
 4. Przyjęte skargi i wnioski Sekretariat przekazuje właściwym referatom lub jednostkom organizacyjnym w celu ich załatwienia.
 5. Przedmiotem skargi może być zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy, albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 6. Wniosek to usprawnienie czegoś. Ustawa wymienia co w szczególności może być przedmiotem wniosku.
 7. Uczestnikami postępowania w sprawie skarg i wniosków mogą być osoby fizyczne, posłowie na Sejm, senatorowie oraz radni rad gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich.
 8. Do grona uczestników należy także zaliczyć redakcję prasową, która opublikowała lub przesłała do właściwego organu artykuł, notatkę lub inną wiadomość.
 9. Skargi mogą być składane do organów wyższego stopnia, a na pracowników do ich przełożonych.
 10. Skargi powinny być załatwione niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca.
 11. Posłowie, senatorowie lub radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu lub przekazali skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o stanie rozpatrzenia skargi najpóźniej w terminie 14 dni.
 12. Jeżeli skarga została wniesiona do organu, który jest niewłaściwy do rozpatrzenia sprawy, to powinien przekazać ją do organu właściwego w ciągu 7 dni.
 13. Przyjmowanie skarg i wniosków reguluje ustawa z 14 czerwca 1960r. (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 58 poz. 1071 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. ( Dz. U. Nr 5 poz. 46 )
Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2005-10-06 15:31:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2005-10-12 11:48:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki