Zakres dzialania


Do obowiązków pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy należą sprawy:
1)Opracowanie planów budowy, modernizacji i remontów urządzeń komunalnych,
2)Współpraca z jednostkami telekomunikacyjnymi w zakresie rozbudowy i utrzymania sieci łączności,
3)Planowanie i nadzór nad budową, modernizacją i utrzymaniem dróg gminnych, chodników i parkingów komunalnych,
4)Orzekaniu o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego,
5)Prowadzenie wszystkich spraw związanych z miejscowym planowaniem przestrzennym zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu przestrzennym,
6)Podawanie informacji do publicznej wiadomości:
a)o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b)wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu
7)Przygotowanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji,
8)Współpraca z zakładami gazowniczymi w zakresie gazyfikacji Gminy,
9)Nadzór nad eksploatacją i remontami budynków komunalnych,
10)Podejmowanie decyzji o czasowym wyłączeniu z ruchu, bądź ograniczeniu ruchu na drogach publicznych,
11)Prowadzenie nadzoru nad oznakowaniem dróg, dla których gmina jest zarządcą, jak i wnioskowanie o obowiązku zmian lub nieprawidłowościach,
12)Organizacja i nadzór nad prowadzonymi robotami publicznymi i pracami interwencyjnymi,
13)Organizowanie przetargów na wykonanie inwestycji i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
14)Wykonanie zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego,
15)Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
16)Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych zagrożeń, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń używalności publicznej,
17)Współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku i podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
18)Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy,
19)Bieżące realizowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z Regulaminem,
20)Prowadzenie nadzoru nad eksploatacją bezodpływowych zbiorników ścieków,
21)Pełnienie nadzoru w zakresie właściwego realizowania umów dotyczących oświetlenia drogowego przy drogach, do których gmina nie jest zarządcą,
22)Sprawy obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
23)Obsługa sekretariatu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Osial Marek
(2007-06-11 11:48:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2016-10-11 08:20:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki