Struktura mienia komunalnego

 

Świdwin, dnia 22.01.2016 r.

 

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ŚWIDWIN ZA ROK 2015 r.

 

Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świdwin obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Świdwin wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

 

I. Pojęcie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Mieniem gminy jest ta część mienia komunalnego, która należy do gminy jako osoby prawnej. Mieniem komunalnym jest ogół własności i praw majątkowych przynależnych jednostce samorządu terytorialnego i samorządowym osobom prawnym.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

Powiększenie i pomniejszenie zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdwin następuje w wyniku obrotu nieruchomościami, tj. sprzedaży, kupna, zamiany, zrzeczenia się, darowizn, nabycia z mocy prawa.

Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu odbywa się zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.).

II. Gospodarka gruntami

Klasyfikacja gruntów komunalnych:

 

1)     49,8446 ha gruntów rolnych, w tym:

 

- 45,1233 ha grunty orne,

-   0,6313 ha sady,

-   0,0987 ha łąki trwałe,

-   3,7551 ha pastwiska,

-   0,1762 ha grunty rolne zabudowane,

-   0,0600 ha grunty pod rowami.

 

2)      258,6010 ha zajmują drogi gminne (tj. 815 działek) – stanowią najczęściej dojazd do pól.

3)      6,9034 lasy, w tym:

 

3,5100 ha – lasy

3,3934 ha – grunty zadrzewione i zakrzaczone.

 

4)      25,9000 grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:

 

2,7015 ha -  tereny mieszkaniowe

1,8024 ha – tereny przemysłowe

6,6093 ha – inne tereny zabudowane

1,0449 ha – zurbanizowane tereny niezabudowane

11,6902 ha – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

2,0517 ha – użytki kopalne

 

5)      7,3796 pozostałe grunty, w tym:

    

- 2,0500 ha – tereny różne

- 4,0371 ha – nieużytki

- 1,2925 ha – grunty pod wodą

 

Razem gruntów: 348,6286 ha

Grunty komunalne Gminy Świdwin w formie tabelarycznej stanowią załącznik nr 1 do niniejszej informacji. W tabeli nie uwzględniono gruntów pod szkołami.

 

III. Grunty w użytkowaniu wieczystym

Ogółem gruntów w użytkowaniu wieczystym – 5,8696 ha

w tym:

        na terenie Gminy Świdwin     - 1,0479 ha

        na terenie miasta Świdwina    - 4,8217 ha

Opłata za użytkowanie wieczyste wynosi 5% wartości nieruchomości.

IV. Dzierżawa gruntów komunalnych

Zgodę na dzierżawę nieruchomości powyżej trzech lat wyraża Rada Gminy podejmując stosowną uchwałę wyrażającą zgodę na dzierżawę.

Zgodę na dzierżawę nieruchomości do lat trzech wydaje Wójt.

 

W dniu 17 marca 2014r. Wójt Gminy Świdwin wydał Zarządzenie Nr ROŚ/24/2014 w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdwin.

 

Grunty pozostające w dzierżawie – 16,7134 ha

w tym 3,00 ha – deputat nauczycielski (USTAWA z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela art. 56 i 58)

V. Nieruchomości budynkowe i lokalowe

1) budynki 100% własności gminy    -  21 szt.   są to:

            - budynek nr 10 w Oparznie w tym  świetlica i OSP

            - budynek nr 73 w Rusinowie w tym OSP

            - budynek nr 22 w Rusinowie w tym świetlica, magazyn i garaż

            - budynek nr 34 w Rusinowie w tym punkt felczerski i 1 lokal

            - budynek 9 w Berkanowie w tym nieczynna świetlica

            - budynek nr 2 w Ząbrowie w tym świetlica

            - budynek nr 8b w Ząbrowie w tym OSP i świetlica

            - budynek nr 10 w Ząbrowie (stara szkoła) w tym 3 lokale mieszkalne

            - budynek nr 25a w Lekowie w tym OSP, świetlica i 2 lokale mieszkalne

            - budynek nr 25 GOK w Lekowie w tym świetlica, przedszkole i 1 lok.

            - budynek nr 11 w Cieszeniewie w tym świetlica wiejska

            - budynek nr 56 w Bierzwnicy w tym OSP i świetlica

            - budynek nr 16 w Klępczewie w tym 3 lokale mieszkalne

            - budynek nr 16 w Bełtnie w tym świetlica

            - budynek w Świdwinie ul. Cmentarna 7 w tym GZGK

            - budynek w Świdwinie ul. Szczecińska 58 (po Nadleśnictwie)

            - budynek szkolny nr 31 w Oparznie w tym 1 lokal mieszkalny

            - budynek szkolny nr 24 w Rusinowie w tym 2 lokale mieszkalne

            - budynek szkolny nr 44c w Lekowie wraz z halą sportową

            - budynek szkolny nr 52 w Bierzwnicy w tym 2 lokale mieszkalne

            - budynek szkolny nr 8 w Klępczewie w tym świetlica i ŚDS

 

2) budynki z udziałem w działce – 29 szt.

            - budynek nr 22 w Łąkowie w którym mieści się świetlica wiejska

            - budynek nr 20 w St. Przybysławiu w tym się świetlica wiejska

            - budynek nr 21 w Krosinie w tym świetlica

            - budynek nr 32 w Rogalinie w tym świetlica

            - budynek nr 1 w Sławie w tym świetlica

            - budynek nr 9 w Kluczkowie w tym świetlica

            - budynek nr 25 w Kluczkowie w tym 1 lokal mieszkalny

            - budynek nr 8 w Kluczkowie w tym 1 lokal mieszkalny

            - budynek w Świdwinie ul. Kościuszki 15 w tym GOPS

            - budynek nr 27 w Lekowie w tym 1 lokal mieszkalny

            - budynek nr 14 w Smardzku w tym świetlica

            - budynek nr 13 w Krosinie w tym 1 lokal mieszkalny

            - budynek nr 8 w tym 1 lokal mieszkalny

            - budynek nr 18 w Krosinie w tym 1 lokal mieszkalny

            - budynek nr 14 w Krosinie w tym 5 lokali mieszkalnych

            - budynek nr 39 w Krosinie w tym 1 lokal mieszkalny

            - budynek nr 21 w Berkanowie w tym 1 lokal mieszkalny

            - budynek nr 27 w Oparznie w tym 2 lokale mieszkalne

            - budynek nr 21 w Oparznie w tym 1 lokal mieszkalny

            - budynek nr 18 w Oparznie w tym 1 lokal mieszkalny

            - budynek nr 5 w Goli Górnej w tym 1 lokal mieszkalny

            - budynek nr 4 w Goli Górnej w tym 1 lokal mieszkalny

            - budynek nr 24 w Klępczewie w tym 1 lokal mieszkalny

            - budynek nr 11 w Klępczewie w tym 5 lokali mieszkalnych

            - budynek nr 9 w Krosinie w tym 2 lokale mieszkalne

            - budynek nr 5 w Rycyrzewku w tym 1 lokal mieszkalny

            - budynek nr 43 i 44 w Bierzwnicy w tym 2 lokale mieszkalne

            - budynek nr 61w Bierzwnicyj w tym 1 lokal mieszkalny

            - budynek nr 65 w Lekowie w tym 1 lokal mieszkalny

3) budynek bez udziału w działce:

            - lokal w Bystrzynie w którym się mieści świetlica wiejska

4) budynki pozostające w użytkowaniu – 4 szt

            - budynek nr 19 w Klępczewie (użytk. wieczyste ANR) w tym OSP

            - budynek GOPS w Świdwinie ul. Kościuszki 15 (użytk. wieczyste UM Świdwin)

            -  budynek 39 w Krosinie lok. nr 1 użytk. wieczyste działki – ANR

            -  budynek nr 9 w Krosinie lok. nr 1 i 2 użytk. wieczyste działki - ANR

Razem:

budynki 100% własności                                           - 21

budynki z udziałem w nieruchomości                       - 29

budynki z użytk. wiecz. w działce                             -   2

lokale mieszkalne                                                      - 48

w tym:

lokal socjalny                                                             -   1

pustostan                                                                    -   2

 

Do lokali mieszkalnych przynależą pomieszczenia gospodarcze oraz garaże

pomieszczenia gospodarcze   - 17

garaże                                     -   6

VI. Drogi na terenie gminy

Drogi gminne – 582 działki o powierzchni 256,6808 ha

w tym 45 działek drogowych posiadających status drogi publicznej

 

VII. Świetlice wiejskie

Czynne świetlice wiejskie mieszczą się w następujących miejscowościach:

Ząbrowo, Bierzwnica, Cieszeniewo, Klępczewo, Kluczkowo, Krosino, Lekowo, Łąkowo,Oparzno, Rogalino, Rusinowo, Sława, Smardzko, Stary Przybysław, Bełtno, Bystrzyna.

Nieczynne świetlice: Berkanowo

Razem świetlic: 17, w tym: czynne – 16, nieczynne – 1.

VIII. Oddziały przedszkolne

Na terenie gminy funkcjonują trzy przedszkola tj. w Kluczkowie w budynku byłej szkoły podstawowej, w Lekowie w budynku GOK i Oparznie w budynku szkolnym. Pomieszczenia w których funkcjonują przedszkola są własnością gminy natomiast organem prowadzącym oddziały przedszkolne jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie.

IX. Ochotnicza Straż Pożarna

Gmina posiada na stanie budynki będące remizami OSP.

Na terenie Gminy Świdwin funkcjonuje 6 Ochotniczych Straży Pożarnych  tj. w Lekowie, Rusinowie, Ząbrowie, Oparznie, Bierzwnicy i Klępczewie.

Wyposażenie OSP:

Lekowo – remiza z zapleczem socjalnym tj. 2 boksy garażowe, świetlica z zapleczem kuchennym i administracyjnym oraz pomieszczenie magazynowe. Ogrzewanie gazowe.

Rusinowo -  remiza z zapleczem socjalnym tj. garaż, świetlica z zapleczem kuchennym. Jednostka jest remontowana. Zabezpieczona alarmem. Ogrzewanie elektryczne.

Ząbrowo – remiza z 1 garażem, mieści się przy świetlicy wiejskiej posiadającej  zaplecze kuchenne i administracyjne. Ogrzewanie elektryczne.

Oparzno – remiza z 1 garażem, mieści się przy świetlicy wiejskiej posiadającej  zaplecze kuchenne i oddzielne pomieszczenie na kotłownię.

Bierzwnica – remiza z zapleczem socjalnym tj. 1 garaż, świetlica z zapleczem kuchennym. Ogrzewanie gazowe.

Klępczewo – obiekt przejęty po świetlicy wiejskiej wyposażony w garaż, świetlicę i zaplecze kuchenne, obecnie trwa remont. Ogrzewanie elektryczne.

X. Przejęcia i przekazania mienia komunalnego.

W okresie objętym informacją przejęto od Agencji Nieruchomości Rolnych dwie działki w Krosinie o łącznej powierzchni 3,2997 ha. Jedna z działek o nr ewid. 46/49 jest ważnym szlakiem komunikacyjnym między Krosinem a Cieszynem w związku z tym po jej nabyciu została zakwalifikowana do kategorii dróg publicznych.

XI. Sprzedaż mienia komunalnego.

W okresie objętym informacją Gmina Świdwin sprzedała:

1) działkę sklasyfikowaną jako nieużytek o pow. 0,30 ha położoną w Kluczkowie w wyniku V przetargu nieograniczonego za kwotę 4545,00 zł;

2) lokal mieszkalny w Ząbrowie z uwzględnieniem 95% bonifikaty dla najemcy tj. za kwotę 842,50 zł.


 

 

                                                                                                          Załącznik nr 1 do informacji
                                                                                                          o stanie mienia komunalnego                                                                                                                      Gminy Świdwin

GRUNTY KOMUNALNE GMINY ŚWIDWIN

STAN NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

 

Lp.

Obręb

Ilość działek

Grunty

komunalne

inne

Ilość

działek

drogowych

Drogi

gminne

Ogółem ha

Ogółem

działek

Grunty komunalne bez gruntów szkolnych

1

0031 Oparzno

7

2,8530

23

8,1809

11,0339

30

10,3995

2

0028 Osowo

8

1,1309

11

5,8300

6,9609

19

6,9609

3

0029 Łąkowo

7

4,2126

16

11,4800

15,6926

23

15,6926

4

0017 Ząbrowo

12

5,6688

11

4,7627

10,4315

23

10,4315

5

0020 Kartlewo

4

3,1400

8

5,7032

8,8432

12

8,8432

6

0026 Bełtno

10

4,631

42

14,7800

19,411

52

19,411

7

0025 Berkanowo

7

2,4901

19

7,4400

9,9301

26

9,9301

8

0022 Lekowo

36

8,1951

 24

11,3617

19,5568

60

18,5468

9

0023 Cieszyno

8

3,8292

24

11,0113

14,8405

32

14,8405

10

0024 Klępczewo

7

4,1356

9

0,8291

4,9647

16

3,8357

11

0027 Rusinowo

28

8,4970

81

34,6600

43,1570

109

43,1570

12

0033 Przybysław

6

3,3718

24

8,7700

12,1418

30

12,1418

13

0032 Gola Dolna

2

0,1165

12

3,4819

3,5984

14

3,5984

14

0037 Bystrzyna

4

1,7449

22

6,1014

7,8463

26

7,8463

15

0039 Niemierzyno

2

1,6100

26

8,6131

10,2231

28

10,2231

16

0118 Świdwinek

3

0,5943

45

15.5982

17,1925

48

17,1925

17

0083 Rycerzewko

2

0,2766

1

0,6400

0,9166

3

0,9166

18

0080 Bierzwnica

13

8,4181

21

6,7942

15,2123

34

14,4903

bez dz. nr 69/5

 

19

0079 Bierzwnica PGR

-

0,0000

2

0,2900

0,29

2

20

0077 Cieszeniewo

9

3,7780

35

21,1000

24,8780

44

24,8780

21

0076 Kluczkowo

11

4,1543

23

12,2000

16,3543

34

16,3543

22

0059 Sława

3

0,5744

25

13,1252

13,6996

28

13,6996

23

0042 Smardzko

13

2,8989

17

13,4807

16,3796

30

16,3796

24

0040 Rogalino

5

2,4621

23

12,1500

14,6121

28

14,6121

25

0034 Krosino

17

7,3887

23

10,1546

17,5433

40

17,5433

26

0035 Przymiarki

-

0,0000

6

4,4900

4,4900

6

4,4900

27

0030 Lipce

4

0,8871

9

3,4728

4,3599

13

4,3599

28

  009 Świdwin

5

4,4791

w dz. nr 16/2

0,1888

4,6679

5

4,6331

bez GOPS

 

SUMA

233

91,5381

582

256,6898

348,2563

815

345,4077

 

Sporządziła: Anna Pietryka

 

Wytworzył:
Anna Pietryka
(2016-04-19)
Udostępnił:
Osial Marek
(2014-06-25 11:27:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2016-04-19 13:58:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki