Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych

Do zadań samodzielnego stanowiska d/s inwestycji i zamówień publicznych należy w szczególności:

1) planowanie przygotowań, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych,
2) udział w opracowaniu, aktualizacji i zatwierdzaniu programu gospodarczego gminy,
3) udział w ustalaniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych przy uzgadnianiu miejscowych planów zagospodarowania, wieloletnich programów i potrzeb społecznych,
4) określanie rozmiaru inwestycji, wybór w trybie zamówień publicznych, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych zezwalających na wykonanie robót,
5) koordynowanie robót związanych z zatwierdzaniem projektów technicznych,
6) prowadzenie książek gminnych obiektów budowlanych (przeglądy roczne i okresowe):
a) ochrony przeciwpożarowej,
b) elektryczne,
c) budowlane.
7) uczestniczenie w kontrolach służb:
a) Powiatowej Straży Pożarnej,
b) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,
c) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
d) Powiatowej Komendy Policji.
8) ustalanie kosztów inwestycji oraz udział w opracowaniu projektu budżetu na dany rok,
9) dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień publicznych i zrealizowanie umowy o wykonanie robót lub usług,
10) przygotowanie umów lub pełnomocnictw w zakresie obowiązków i odpowiedzialności dla inspektorów nadzoru inwestorskiego,
11) sporządzanie wniosków o przyznanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji i remontów,
12) przekazywanie do użytku inwestycji i rozliczanie jej kosztów poprzez:
a) sprawdzanie kalkulacji przedkładanych przez wykonawcę,
b) sprawdzanie końcowych zestawień kosztów realizacji inwestycji i remontów,
c) wyegzekwowanie ewentualnych odszkodowań i kar umownych,
d) sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie przekazania inwestycji do użytkowania,
e) organizowanie lub udział w przeglądach gwarancyjnych,
f) przeprowadzanie okresowych przeglądów mienia komunalnego;
g) prowadzenie ksiąg budowlanych.
13) opiniowanie zamierzeń inwestycyjnych w zakresie zgodności z planem zagospodarowania,
14) wydawanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji,
15) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji,
16) współpraca z zakładami energetycznymi i nadzór w zakresie dostarczania energii elektrycznej,
17) pełnienie nadzoru w zakresie właściwego realizowania umów dot. oświetlenia drogowego przy drogach, dla których gmina nie jest zarządcą i na drogach gminnych,
18) opisywanie faktur za oświetlenie,
19) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii oświetlenia,
20) współpraca z zakładami gazowniczymi i nadzór nad gazyfikacją gminy,
21) współdziałanie z jednostkami telekomunikacyjnymi w zakresie rozbudowy, utrzymania sieci łączności i zaspakajania mieszkańców gminy w zakresie łączności telefonicznej,
22) wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych:
a) koordynacja robót drogowych,
b) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg - naliczanie opłat i kar pieniężnych,
c) prowadzenie ewidencji dróg gminnych,
d) ustalanie i naliczanie partycypacji w kosztach budowy i modernizacji dróg, chodników,
e) przeciwdziałanie niszczeniu dróg i chodników przez ich użytkowników,
f) opracowanie projektów lokalizacji parkingów i miejsc parkingowych na terenie gminy,
g) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego,
h) prowadzenie spraw z zakresu właściwego oznakowania, ładu i porządku na drogach;.
23) współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie gminy w ich prawidłowym utrzymaniu,
24) przygotowanie materiałów i sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
25) koordynowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego:
a) zbieranie i kompletowanie wniosków,
b) przygotowanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania,
c) zlecenie wykonania opracowań z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych,
d) podanie do publicznej wiadomości i zebranie stosownych uzgodnień,
e) zbieranie uwag do projektu planu i przedstawienie ich celem rozpatrzenia,
f) uzgodnienie projektów planu zagospodarowania przestrzennego z zainteresowanymi organami,
g) przedstawienie projektu planu pod obrady sesji celem ich uchwalenia.
26) przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Wytworzył:
Marek Osial
(2015-03-23)
Udostępnił:
Osial Marek
(2015-03-23 13:57:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Cebula Krzysztof
(2018-12-11 12:12:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki