Uchwały 2007

 

Uchwała NrXI/91/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

 

Uchwała Nr XI/ 90/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

UCHWAŁA Nr XI/89/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 

Uchwała Nr XI/ 88/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: Wieloletniego Planu Inwesty cyjnego na lata 2008-2010 i po roku 2010

 

UCHWAŁA Nr XI/87/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

 

UCHWAŁA Nr XI/86/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 

UCHWAŁA NR XI /85 /2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007

 

Uchwała Nr XI/84/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

 

UCHWAŁA NrX/83/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białogardzie kadencję 2008 r. - 2011r.

 

UCHWAŁA NrX/82/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

UCHWAŁA NR X/81/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2007 rokuw sprawie uchylenia uchwały powiadamiającej o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

 

UCHWAŁA NR X/80/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Świdwin

 

UCHWAŁA Nr X/79/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Świdwin w 2008 roku

 

UCHWAŁA Nr X/78/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2007 roku w sprawie kupna działki niezabudowanej nr 446/21 o powierzchni 0,0682 ha, położonej w obrębie 0118 Swidwinek

 

UCHWAŁA Nr X/ 77 /2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów stawek opłaty terminów płatności sposobu jego poboru

 

UCHWAŁA Nr X/76/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października  2007 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2008 rok.

 

UCHWAŁA Nr X/75/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2007 roku w sprawie podatku od środków transportowych

 

UCHWAŁA NR X /74 /2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007

 

UCHWAŁA NR X / 73 /2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2007 roku w sprawie uchwalenia założeń polity ki społeczno-gospodarczej Gminy Świdwin na rok 2008

 

UCHWAŁA Nr 1X7 70 /2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 września 2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym położonym w budynku po byłej mleczarni w miejscowości Cieszeniewo wraz z udziałem 92/1000 w działce nr 85 o powierzchni ogólnej 0,2400 ha KW 32624

 

UCHWAŁA Nr IX/ 69 /2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 września 2007 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym położonym w budynku w miejscowości Bierzwnica wraz z udziałem w działce nr 69/3 o powierzchni ogólnej 0,1977ha KW 19067

 

UCHWAŁA NR IX / 68 /2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 19 września 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007


Uchwała Nr VIII/65/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Przybysław.


Uchwała Nr VIII/64/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smardzko.


Uchwała Nr VIII/63/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sława.


Uchwała Nr VIII/62/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rusinowo.


Uchwała Nr VIII/61/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rogalino.


Uchwała Nr VIII/60/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r.w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oparzno.


Uchwała Nr VIII/59/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niemierzyno.


Uchwała Nr VIII/58/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łąkowo.


Uchwała Nr VIII/57/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lekowo.


Uchwała Nr VIII/56/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krosino.


Uchwała Nr VIII/55/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kluczkowo.


Uchwała Nr VIII/54/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cieszyno.


Uchwała Nr VIII/53/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cieszeniewo.


Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bystrzyna.


Uchwała Nr VIII/51/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bierzwnica.


Uchwała Nr VIII/50/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Berkanowo.


Uchwała Nr VIII/49/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bełtno.


UCHWAŁA Nr VIII/48/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007r w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Gminnej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Lekowie.


UCHWAŁA Nr VIII/47/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie regulaminu korzystania z Gminnej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Lekowie


Uchwała Nr VIII/ 46/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zniesienia nazwy miejscowości STAWIANY.


UCHWAŁA  Nr VIII /45/007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży  działek pod zabudowę jednorodzinną-zespół domów jednorodzinnych, położonych w obrębie Świdwinek  KW 22286.


UCHWAŁA Nr  VIII/44/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca  2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 53 o powierzchni 0,2200 ha  i nr 54 o powierzchni 0,7600 ha, położonej w obrębie Niemierzyno, nie mającej urządzonej księgi wieczystej.


UCHWAŁA Nr VIII / 43 /2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 roku zmieniająca  uchwałę Nr IV/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie poboru podatków i opłat prolongacyjnych w drodze inkasa


UCHWAŁA Nr VIII / 42 /2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007


UCHWAŁA NR X / 73 /2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 października 2007 roku w sprawie uchwalenia założeń polity ki społeczno-gospodarczej Gminy Świdwin na rok 2008


Uchwała  Nr VII/41/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia  30 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007r.


Uchwała  Nr VII/40/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia  30 kwietnia 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 19 o pow. 0,2300 ha , położonej w obrębie Osowo KW-brak.


UCHWAŁA Nr VII/39/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zobowiązania Wójta do realizacji boiska sportowego w obrębie Klępczewo -działka nr 21/47.


UCHWAŁA Nr  VII/ 38 /2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 kwietnia  2006 roku w sprawie nabycia działki nr 21/47 o powierzchni 2,0995 ha KW 40542 w obrębie Klępczewo.


Uchwala  NR   VII/ 37 /07 Rady  Gminy  w  Świdwinie z dnia 30 kwietnia  2007 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  2007 – 2015.


UCHWAŁA Nr VII/36/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów przeprowadzonych w Sołectwie Sława.


UCHWAŁA Nr VII/35/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów przeprowadzonych w Sołectwie Cieszeniewo.


UCHWAŁA Nr VII/ 34 /2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.


UCHWAŁA Nr VII/ 33 /2007 Rady Gminy   Świdwin z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2007.


UCHWAŁA Nr VI/32/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 marca 2007 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/179/2005 Rady Gminy Świdwin z dnia 17 maja 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.


UCHWAŁA Nr VI/31/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 marca  2007r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych.


Uchwała  Nr VI/30/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.


UCHWAŁA Nr VI/29/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenie spłaty kredytu.


UCHWAŁA Nr VI/28/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 marca 2007r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.


UCHWAŁA Nr V/27/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi na 2007 rok.


UCHWAŁA Nr V/26/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.


UCHWAŁA Nr V/25/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Gminy do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy.

 

Wytworzył:
Marek Osial
Udostępnił:
Osial Marek
(2007-06-04 09:28:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2010-05-25 12:28:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki