OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdwin" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki