Uchwały 2010

UCHWAŁA Nr XXXIII /247/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy gminą, a organizacjami pozarządowymi na 2011 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/246/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN 2 dnia 28 października 2010 r. w sprawie podatków od środków transportowych.

UCHWAŁA NR XXXIII/245/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 28 października 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXII/244/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 6 października 2010 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXII /243/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 6 października 2010 roku Sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie deficytu w związku z realizacją, zadania inwestycyjnego

UCHWAŁA Nr XXXII/242/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie deficytu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego

Uchwała Nr XXXI / 241 / 2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Zabudowa jednorodzinna Krosino".

Uchwała Nr XXXI /240/ 2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bystrzyna - tereny nad jeziorem Bystrzyno Małe"

UCHWAŁA NR XXXI/239/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 23 września 2010 r. W sprawie zmiany uchwały Nr XXI/180/2001 z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali mieszkalnych ich najemcom i ustalenia zasad ich sprzedaży.

UCHWAŁA NR XXXI/238/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Świdwinek

UCHWAŁA NR XXXI/237/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczególowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

UCHWAŁA NR XXXI/236/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 23 września 2010 r. w sprawie poboru podatków i opłat prolongacyjnych w drodze inkasa.

Uchwała Nr XXXI/235/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr XXXI/234/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 23 w rześnia 2010 roku w sprawie»dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010

Uchwała Nr XXX /233/2010 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Bierzwnica

Uchwała Nr XXX/232/2010 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klępczewo

Uchwała Nr XXX/231/2010 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Oparzno

Uchwała Nr XXX/230/2010 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Kluczkowo

Uchwała Nr XXX/229/2010 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Krosino

Uchwała Nr XXX/228/2010 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Lekowo

Uchwała Nr XXX/227/2010 Rady Gminy w Świdwinie z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Łąkowo

UCHWAŁA NR XXX/226/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem dla Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg W ojewódzkich w Koszalinie

UCHWAŁA NR XXX/225/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świdwinie z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie

UCHWAŁA NR XXIX/224/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 22 czerwca 2010 w sprawie przystąpienia Gminy Świdwin do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna"

UCHWAŁA NrXXIX/223/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 22 czerwca 2010 roku. w sprawie nabycia zabudowanej działki nr 85/61 o powierzchni -0,2708 ha Kw 33261 w obrębie 0034 KROSINO

UCHWAŁA NRXXIX/222/2010 rady gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2010 roku. w sprawie nabycia działki nr l3/5 o powierzchni 0,0109 ha Kw 36428 w obrębie 0028 OSOWO.

UCHWAŁA NR XXIX/221/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie nabycia działki nr 6/19 o powierzchni-0,0801 ha Kw 25073 w obrębie 0042 SMARDZKO.

UCHWAŁA Nr XXIX/220/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świdwin za pierwsze półrocze

UCHWAŁA NR XXIX/219/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXIX/218/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Świdwinie

UCHWAŁA NR XXIX/217/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie: Gorzyce

UCHWAŁA NR XXIX/216/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 22 czerw ca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2010

UCHWAŁA Nr XXVIII /215/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2010 roku. w sprawie nabycia działki nr 3/3 o powierzchni 0,2310 ha Kw 9542 w obrębie 0083 Rycerzewko.

UCHWAŁA NR XXVIII/214/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Świdwin na okręgi wyborcze

UCHWAŁA NR XXVIII /213/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

Uchwała Nr XXVIII / 212 /2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010

UCHWAŁA Nr XXVIII /211/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2010 roku. w sprawie nabycia działki nr 81/27 o powierzchni 0,5969 ha Kw - brak w obrębie 0031.

UCHWAŁA NR NR XXVIII/210/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świdwin

UCHWAŁA Nr XXVIII/209/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/208/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformacyjnej dostępu do aplikacji i e-usług.

UCHWAŁA NR XXVII/ 207 / 2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownie wiatrowe - obręb Bierzwnica, gmina Świdwin"

UCHWAŁA NR XXVII/ 206 / 2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdwin"

UCHWAŁA NR XXVII/205/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r.

UCHWAŁA NR XXVII/204/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXVII/203/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/194/2009 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 grudnia 2009r.

UCHWAŁA NR XXVII/202/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i tarnsportu nieczystości ciekłych.

UCHWAŁA Nr XXVII/201/2010 RADY GMINY ŚWIDWIN z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodociągowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym

UCHWAŁA NR XXVII/200/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

UCHWAŁA NR XXVII /199/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

Uchwała Nr XXVII /198/2010 Rady Gminy Świdwin z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010


Wytworzył:
Udostępnił:
Osial Marek
(2010-08-11 07:56:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Osial Marek
(2011-03-21 10:14:56)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki